Aerowash företrädesemission övertecknad; teckningsgraden uppgick till 124%.

Aerowash AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 24 november 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 24% och tillför Bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som beslutades av den extra bolagsstämman den 31 oktober 2017. Teckningstiden löpte från och med den 10 november till 24 november 2017. Företrädesemissionen har övertecknats och tillfört Bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 3,9 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 64 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 3,6 MSEK. Därmed tecknades totalt 7,5 MSEK, vilket motsvarar 124 procent av företrädesemissionen.

Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 6,0 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet av den 8 november 2017. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 29 november 2017. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Aerowash med 1 111 605,00 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 3 334 819,00 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 3 334 819 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 1) kommer att uppgå till 370 535 stycken och kommer att upptas till handel på AktieTorget med ISIN-kod SE0010546739.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av B-aktier och TO 1. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie mellan perioden från och med den 4 juni till och med den 15 juni 2018. Teckningskursen motsvarar 60 procent av den volymvägda kursen på B-aktien, dock till minimum cirka 1 SEK (kvotvärdet), under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 31 maj 2018. Teckningsoptionerna (TO1) kommer att kunna handlas på AktieTorget när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

"Det är glädjande att vi nu med förnyad kraft kan fullfölja våra planer att åstadkomma ett genombrott för vår senaste generation automatiska tvättrobot för flygplan på marknaden under nästa år. Målsättningen är att uppnå lönsamhet för bolaget under 2018." säger Niklas Adler VD för Aerowash.

Kontakt

Aerowash AB (publ)

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37