REGMAR

Aerowash beslutar om riktade nyemissioner av konvertibla skuldebrev om cirka 12,3 MSEK i syfte att säkerställa rörelsekapital för tillväxt

Styrelsen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 27 juni 2023, beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om cirka 9,8 MSEK till ett mindre antal kvalificerade investerare, däribland Fredrik Lundgren och Rune Löderup. Styrelsen har även beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till medarbetare och styrelseledamöter i Bolaget till ett nominellt belopp om cirka 2,5 MSEK. Totalt tillförs Aerowash cirka 12,3 MSEK före transaktionskostnader.

Med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 27 juni 2023 har styrelsen i Aerowash beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till en grupp kvalificerade investerare ("Konvertibelemission 1"). Konvertibelemission 1 uppgår till cirka 9,8 MSEK och kommer vid full konvertering öka antalet aktier i Aerowash med maximalt 1 351 026, vilket innebär en utspädning om 12,4 procent av antalet aktier och 10,5 procent av antalet röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 1 351 026 SEK. Styrelsen har även beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till medarbetare och styrelse i Bolaget ("Konvertibelemission 2"). Konvertibelemission 2 uppgår till cirka 2,5 MSEK och kommer vid full konvertering öka antalet aktier i Aerowash med 351 272 aktier, vilket innebär en utspädning om 3,5 procent av antalet aktier och 3,0 procent av antalet röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 351 272 SEK.

Tecknare i Konvertibelemission 2, som riktas till medarbetare och styrelseledamöter, anges nedan:

Namn                                                                  Nominellt belopp konvertibel                     

Niklas Adler och Joakim Adler via bolag                2 110 900                                                                   

Johan Lundquist via bolag                                     200 000                                                                       

Lars Westlund                                                        228 421                                                                                                                  

Konvertibelemission 1 och Konvertibelemission 2 löper med en årlig ränta om 15 procent beräknat på det fulla lånebeloppet och kan konverteras till nya aktier till en kurs om 7,50 SEK. Det konvertibla förlagslånet löper till den 31 december 2024, då det totala nominella beloppet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning. Räntan utbetalas kvartalsvis.

Emissionslikviden från konvertibelemissionerna kommer bland annat att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning genom att möjliggöra återbetalning av brygglån och ägarlån motsvarande cirka 8,5 MSEK samt underlätta Bolagets fortsatta expansion genom förstärkning av organisationen samt inköp av material för produktion.

Totalt kommer Aerowash tillföras cirka 12,3 MSEK före transaktionskostnader. Konvertibelemission 2 riktas till medarbetare och styrelseledamöter och förutsätter extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande inom kort.

Skälet till att nyemissionerna genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Villkoren har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och bedöms vara marknadsmässiga. Styrelsen i Bolaget har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än vad som följer av nyemissionerna, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att emissionerna, av ovan angivna skäl, ligger i Bolaget och samtliga aktieägares intresse.

"Jag är mycket glad att flera av våra befintliga ägare, våra styrelseledamöter och nytillkomna investerare visar oss förtroende genom sin investering i Aerowash. Kapitalet vi nu får in ger oss möjlighet att exekvera på de stora tillväxtmöjligheterna vi ser i marknaden. Aerowash har aldrig varit i en bättre position än nu." Niklas Adler, VD Aerowash

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Aerowash i samband med nyemissionerna.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-30 23:07 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37