Aerowash årsstämma - förslag avseende punkterna 11 till 14

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12) 

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14) 

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Niklas Adler, Jan Nilsson, Joakim Adler samt Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter. Christian Kronegård har avböjt omval. Föreslås vidare att nyval görs av Lars Westlund. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Nilsson. Vidare har styrelsen föreslagit att Tomas Nöjd omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Kort om Lars Westlund. Lars Westlund är född 1958. Han är utbildad civilekonom och har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Lars arbetar inom Volvokoncernen där han under många år innehaft ett flertal ledande positioner. För närvarande är Lars Vice President för Volvo Trucks med ansvar för Controlling & Planning. 

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Bifogade filer

Aerowash_Pressrelease.pdf

Om Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan. 

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn AERW-B ISIN-kod SE0009346299

IR-Kontakt

Niklas Adler VD [email protected] +46 73 679 39 37