REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO4

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") emitterade i samband med Zesecs företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023, 115 920 124 Teckningsoptioner av serie TO4 ("Teckningsoptionerna"). Zesec offentliggör idag den 29 september 2023 att teckningskurs vid utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till aktiens kvotvärde, dvs 0,062099 SEK per aktie.

Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 18 september till och med den 29 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde vid tidpunkten för nyttjande d.v.s 0,062099 SEK och högst 0,12 SEK per aktie. Zesec offentliggör idag, den 29 september 2023 att teckningskurs vid utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO4 uppgår till 0,062099 SEK per varje ny aktie som tecknas under nyttjandeperioden som löper från den 3 oktober 2023 till den 17 oktober 2023.

Totalt emitterades 115 920 124 Teckningsoptioner av serie TO4, varvid en (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,062099 SEK per aktie. Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget tillföras cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 17 oktober 2023, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 13 oktober 2023.

Villkor för Teckningsoptionerna:
Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs: 0,062099 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Nyttjandeperiod: 3 oktober 2023 till den 17 oktober 2023.
Sista dag för handel av Teckningsoptioner: 13 oktober 2023.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 oktober 2023 kl. 08.45 CEST.

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission