REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) ingår LOI i relation till potentiell inkråmsöverlåtelse där Zesecs inkråm avyttras till AEYE Holding AB

Zesec of Sweden AB (publ) (härefter "Zesec") ingår LOI angående potentiell inkråmsöverlåtelse till AEYE Holding AB där AEYE Holding AB förvärvar Zesecs inkråm.

Som tidigare kommunicerat är det en del av Zesecs strategi att parallellt med fokus på den operativa verksamheten kontinuerligt utvärdera potentiella strukturaffärer med syfte att överta nuvarande verksamhet. Med bakgrund av det här har Zesec idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett inkråmsförvärv. Arbetet med sedvanlig due diligence påbörjas omedelbart. 

AEYE Holding AB, som avser förvärva Zesecs inkråm, är verksamma inom att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. AEYE Holding AB har tillgångar på ca 106 MSEK och har sitt säte i Göteborg.

Vid ett potentiellt förvärv ser vi synergieffekter på den totala kostnadsbasen samt potentiella omsättningssynergier i form av ökad försäljning av Zesecs nuvarande produkter och tjänster.

Köpeskillingen rör sig om ca 4-5 MSEK samt en potentiell tilläggsköpeskilling - mer information kommer att kommuniceras längre fram i förhandlingen. I det fall förhandlingarna fortgår enligt plan uppskattar vi att förvärvet genomförs under kvartal 4 2023. Det slutliga beslutet att avyttra verksamheten kommer att fattas av bolagets aktieägare vid extra bolagsstämma som Zesec kommer att kalla till för det fall parterna avser gå vidare med strukturaffären.

Zesec har även ambitionen att avyttra börsplatsen så snart som rörelsen har avyttrats.

Zesec gör bedömningen att köpeskillingen från strukturaffären med AEYE Holding AB till övervägande del kommer användas för att avveckla verksamheten på ett bra sätt samt för att kunna fullfölja processen med att hitta en köpare av Zesecs börsplats.

- Seth Nauclér, VD och styrelseledamot på AEYE Holding AB, uttrycker vår övertygelse om den spännande möjlighet som ligger framför oss. Vi ser potentialen att fördjupa och bygga vidare på Zesecs digitaliseringsplattform, med en rik erfarenhet från digitaliseringsbranschen som vi har skaffat oss genom många års verksamhet inom olika teknikområden.
Vår koncern har en imponerande historik när det kommer till investeringar inom tekniksektorn, vilka har resulterat i mycket positiv avkastning. Vi har följt Zesec noggrant under en tid och sett hur företaget utvecklar produkter och tjänster som svarar på den växande efterfrågan på marknaden. Det råder ingen tvekan om att Zesec fyller ett ökande behov hos kunderna. En central framgångsfaktor är Zesecs egenutvecklade hård- och mjukvara, som inte bara är tekniskt kompetent, utan även användarvänlig och värdeskapande.
Med Zesec ser vi fram emot att fortsätta vår resa inom tekniksektorn och att tillsammans utveckla nya möjligheter och innovationer som kommer att gynna våra kunder och partners.

- Zesec ser oerhört positivt på att bolaget har överenskommit ett LOI tillsammans med AEYE Holding AB. Vi har letat efter en lämplig tagare på en potentiell strukturaffär och AEYE Holding AB känns som en optimal matchning. AEYE Holding AB har en upparbetad förmåga och erfarenhet att digitalisera samt kommersialisera bolag inom teknikbranschen vilket Zesec verkligen behöver i bolagets nuvarande fas. Vi ser fram emot att inleda den här nya och spännande perioden tillsammans med AEYE Holding AB, säger Christian Meijer VD på Zesec.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78 

Bolagets Mentor är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2023 kl. 08.55 CEST.


Om Zesec

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com

Om Aeye Holding AB
Aeye Holding AB är verksamma inom att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har upparbetad erfarenhet i att förvärva bolag inom teknik och digitalisering med god utveckling. Bolaget har sitt säte i Göteborg.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540