REG

Zesec of Sweden AB (publ) har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag Zesec Production AB

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec", "Säljaren" eller "Bolaget") har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med AO Capital AB ("Köparen") om överlåtelse av Bolagets helägda dotterbolag Zesec Production AB ("Dotterbolaget" respektive "Överlåtelsen"). Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner kronor med möjlighet till en tilläggsköpeskilling om 250 000 kronor som är beroende av att vissa villkor uppfylls. Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma i Zesec. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna Överlåtelsen och den föreslagna inkråmsöverlåtelsen.

Kort om Överlåtelsen och inkråmsöverlåtelsen

Som kommunicerades till marknaden den 27 september 2023 ingick Zesec en avsiktsförklaring med AEYE Holding AB, ett närstående bolag till Köparen, enligt vilket AEYE Holding AB, eller ett närstående bolag, erbjöd sig att förvärva 100% av aktierna i Dotterbolaget för en köpeskilling om ca. 4-5 MSEK samt en potentiell tilläggsköpeskilling.

Zesec och AO Capital AB har den 11 oktober ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende Överlåtelsen. Överlåtelsen sker genom avyttring av samtliga aktier i Dotterbolaget. Den överenskomna köpeskillingen för aktierna uppgår till ett fast belopp om 4 miljoner kronor, som ska erläggas kontant vid tillträdet, med möjlighet till en tilläggsköpeskilling om 250 000 kronor som är beroende av att vissa villkor uppfylls.

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att en extra bolagsstämma beslutar att godkänna Överlåtelsen och inkråmsöverlåtelsen enligt nedan. Styrelsen kommer under dagen kalla till extra bolagsstämma i Bolaget att hållas den 30 oktober 2023. Under förutsättning att den extra bolagsstämman godkänner att Bolaget slutför Överlåtelsen ska tillträde och betalning ske den 31 oktober 2023.

Zesec lämnar sedvanliga garantier till Köparen som inför aktieöverlåtelseavtalets ingående genomfört en due diligence. Styrelsen bedömer att aktieöverlåtelseavtalet är ingånget på sedvanliga och marknadsmässiga villkor. Aktieöverlåtelseavtalet kommer i dess helhet biläggas kallelsen till extra bolagsstämman.

Som ett led i Överlåtelsen har Bolaget har den 11 oktober 2023 ingått rörelseöverlåtelseavtal med Dotterbolaget avseende överlåtelse av verksamheten i Bolaget, undantaget vissa tillgångar och skulder, från Bolaget till Dotterbolaget. Rörelseöverlåtelseavtalet är villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om att godkänna inkråmsöverlåtelsen. Förutsatt att nämnda villkor uppfyllts ska tillträde ske den 31 oktober 2023. Köpeskillingen för verksamheten uppgår till 4 250 000 kronor och ska erläggas på tillträdesdagen genom att Dotterbolaget utfärdar en revers om 4 250 000 kronor till Bolaget. Bolaget ska på tillträdesdagen lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till Dotterbolaget genom att efterge sin rätt till betalning enligt nämnda revers. Rörelseöverlåtelseavtalet kommer i dess helhet biläggas kallelsen till extra bolagsstämman.

Zesec gör bedömningen att köpeskillingen från Överlåtelsen kommer användas för att fullfölja styrelsens planer enligt nedan.

Kort om styrelsens planer för Bolaget efter Överlåtelsen

Som kommunicerats till marknaden den 27 september 2023 avser Styrelsen nu att sondera möjligheterna för ett så kallat omvänt förvärv. Om ett omvänt förvärv skulle komma till stånd innebär det att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning då det bland annat innebär en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet.

Om inget omvänt förvärv kommer till stånd bedömer styrelsen att Bolaget inte kommer att uppfylla tillämpliga noteringskrav på NGM Nordic SME efter den tidpunkten.

Styrelsen avser återkomma med ytterligare information om ett eventuellt omvänt förvärv så snart sonderingarna resulterat i närmare och konkret information.

__________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Bolagets Mentor är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission