REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) genomför villkorat omvänt förvärv av Avsalt AB

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec") och Avsalt AB har idag signerat ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Avsalt AB för en köpeskilling om 81 MSEK.

Förvärvet är avsett att finansieras genom en apportemission, genom vilken Avsalt AB blir majoritetsägare i Zesec, ett s.k. omvänt förvärv. Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i Zesec godkänner förvärvet av Avsalt AB samt beslutar om den efterföljande apportemissionen. Om en kommande extra bolagsstämman godkänner affären innebär det att Zesec tillförs ny verksamhet.

Zesec ingick den 26 oktober 2023 ett LOI med Avsalt AB där avsikten är att Avsalt AB ska överta Zesecs marknadsplats. Den 30 oktober 2023 genomförde Zesec en extra bolagsstämma vid vilken stämman godkände avyttringen av bolagets verksamhet. Stämman beslutade även att driva verksamheten vidare, i avvaktan på ett eventuellt omvänt förvärv av Avsalt AB. Zesec och aktieägarna i Avsalt AB har idag signerat ett avtal om ett omvänt förvärv som är villkorat av att ett godkännande av Zesecs aktieägare, efter vilken en ny noteringsprocess påbörjas.

Tekniskt sett genomförs affären som ett förvärv, men i praktiken blir säljarna, aktieägarna i Avsalt AB ("Säljarna"), dominerande ägare i Zesec genom en apportemission. Om affären genomförs innebär den att Zesec byter såväl inriktning som bolagsnamn.

Köpeskilling är 81 MSEK som erläggs genom 3 913 108 759 nyemitterade aktier i Zesec till ett pris per aktie om cirka 0,0207 SEK. Efter transaktionen kommer Säljarna gemensamt inneha cirka 96,43 procent av det totala antalet aktier och röster i Zesec och bolagets befintliga aktieägare kommer inneha cirka 3,57 procent av bolagets aktier och röster.

Eftersom Zesec genom det omvända förvärvet erhåller en ny verksamhet kommer en omnoteringsprocess vid NGM Nordic SME, i enlighet med NGM:s regelverk, att initieras omgående efter slutfört förvärv. Under den aktuella ansökningsperioden kommer Zesecs aktie att handlas på NGM Nordic SME:s observationslista, vilket är ett normalt förfarande vid ett omvänt förvärv. Ett noteringsgodkännande bedöms kunna erhållas från NGM Nordic SME 2-3 månader efter initierad omnoteringsprocess.

Avsalt AB, www.avsalt.com, kommersialiserar ett system för avjonisering (avsaltning) av vatten baserat på en ny teknik som patentsöktes 2019 och redan godkänts i flera länder. Idag har Avsalt AB sitt säte i Malmö och forskning och utveckling sker i Malmö vid Malmö Universitets OpenLab samt i Delft, Nederländerna i nära samarbete med "Department of Process and Energy".

Avsalt AB har nyligen genomfört en nyemission och tagit in kapital om cirka 4,36 MSEK och ingått ett låneavtal med en befintlig aktieägare i Zesec och Avsalt AB, Germinare AB, om totalt 3,00 MSEK för att säkerställa Avsalt AB:s drift. "Vi känner glädje över att ha kommit överens med Avsalt och dess ägare och därmed hittat en lösning som gör att våra aktieägare får möjlighet att ta del av en möjlig framtid hos Avsalt", säger Alexander Tasevski, styrelseordförande i Zesec.

Zesec avser kalla till extra bolagsstämma inom kort för att besluta i de frågor som berör det omvända förvärvet. Detta inkluderar bland annat godkännande av förvärvet, minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordning, beslut om apportemission, ytterligare minskning av aktiekapitalet samt val av ny styrelse.

Preliminär tidplan

Den 27 mars 2024 Kallelse till extra bolagsstämma i Zesec offentliggörs.
Den 2 maj 2024 Extra bolagsstämma hålls i Zesec.
Den 2 maj 2024 Teckning och tilldelning av aktier i apportemissionen till Säljarna.
Den 7 maj 2024 Registrering av aktier i apportemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexander Tasevski, styrelseordförande i Zesec of Sweden AB (publ)

[email protected]

+46 70 860 98 68

Om Avsalt AB

Avsalt AB, www.avsalt.com, grundades som ett svenskt bolag med målet att bygga ett kommersiellt system för vattenavsaltning. Idag har Avsalt AB sitt säte i Malmö och R&D-kontoret är baserat i Delft, Nederländerna. Utvecklingen av Avsalt AB:s avsaltningsenhet genomförs på TU Delft, Nederländerna i nära samarbete med "Department of Process and Energy".

www.avsalt.com

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024, kl 17:45 CET.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540