REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) genomför riktad nyemission till garanter i samband med företrädesemission

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 19 september 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyutgivna aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,255 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanter, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel motsvarande sjutton (17) procent av det garanterade beloppet eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande tjugo (20) av det garanterade beloppet. Två garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av nyutgivna aktier. Med anledning härav har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022, idag beslutat om Ersättningsemissionen vilken omfattar totalt 47 483 nyemitterade aktier. Teckningskursen är fastställd till 1,255 SEK per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.  

Ersättningsemissionen, med beaktande av nytillkomna (men ännu ej registrerade) 16 322 720 aktier från den genomförda Företrädesemissionen, innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 2 948,64 SEK från 1 647 133,41 SEK till cirka 1 650 082,05 SEK och att antalet aktier ökar med 47 483 aktier från 26 524 420 aktier till 26 571 903 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]

+46 70 375 40 74

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 kl.13:25 CEST.

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder digital porttelefoni och access för flerbostadsfastigheter och kontor. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX installerad av auktoriserad återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni-lösning med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen.

För mer information, se Zesecs hemsida www.zesec.com.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540