REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) beslutar om en företrädesemission av units om cirka 11,0 MSEK villkorat av stämmans godkännande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Styrelsen för Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") har idag den 16 maj 2023 beslutat om en företrädesemission av 28 980 031 units ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 16 juni 2023 ("Årsstämman"). Kallelse till Årsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande simultant med detta. Företrädesemissionen ämnar i huvudsak att säkerställa operativt kapital samt stärka balansräkningen. Varje en (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 ("Teckningsoptionerna"), tillsammans units ("Units"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,38 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,095 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 11 012 411,78 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 13 910 414,88 SEK. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Företrädesemissionen
Styrelsen i Zesec har idag beslutat om Företrädesemissionen bestående av 28 980 031 Units, där varje en (1) Unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO4. 

Förutsatt att Årsstämman godkänner styrelsens beslut erhåller aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 20 juni 2023 en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 juni 2023. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 juni 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 22 juni 2023 till och med den 6 juli 2023.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,38 SEK per Unit, motsvarande 0,095 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om högst 11 012 411,78 SEK. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare 13 910 414,88 SEK.

Kallelse till Årsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Villkor för Teckningsoptionerna
Varje en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023, dock högst 0,12 SEK per aktie och lägst Bolagets aktiers kvotvärde vid tidpunkten för nyttjande, d.v.s. 0,062099 SEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 3 oktober 2023 till och med den 17 oktober 2023.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja Teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa på marknaden.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Bolaget har sedan börsintroduktionen 2021 utvecklat egen hård- och mjukvara som för närvarande används både i Sverige och internationellt. Sedan 2022 har användandet av bolagets produkter ökat exponentiellt och bolaget nådde i april 2023 500 000 öppningar vilket är ett kvitto på funktionaliteten av bolagets produkter samt tjänster.

För att garantera att bolaget fortsatt kan expandera mot 1 000 000 öppningar och en fortsatt ökad försäljningstillväxt så behöver bolaget säkerställa operativt kapital samt stärka balansräkningen framåt. Emissionen möjliggör både en stärkt balansräkning samt tillskott i operativt kapital varför bolagets styrelse och ledning bedömer det vara bästa alternativet givet nuvarande marknadsläge.

Teckningsförbindelser, emissionsgarantier och garantiersättning
Företrädesemissionen omfattas till cirka 23,88 procent av teckningsförbindelser, varav cirka 11,25 procent avser kvittning av fordran och 12,63 procent avser kontant betalning. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera resterande andel upp till 100 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 26,20 procent av Företrädesemissionen omfattas av en bottengaranti i form av kontant betalning och cirka 49,92 procent av Företrädesemissionen omfattas av en toppgaranti i form av kvittning av fordran.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av bland annat större aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För samtliga emissionsgarantier utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen - från och med den 22 juni 2023 till och med den 6 juli 2023 - dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (0,38 SEK per Unit).

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det informationsmemorandum som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden.

Preliminär tidplan

16 juni 2023

Årsstämma

16 juni 2023

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

19 juni 2023

Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter

20 juni 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

22 juni 2023 - 3 juli 2023

Handel med uniträtter på NGM Nordic SME

22 juni 2023 - 6 juli 2023

Teckningsperiod

22 juni 2023 - vecka 29

Handel med BTU

10 juli 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i emissionen

3 oktober - 17 oktober 2023.

Nyttjandeperiod för teckningsoptionerna av serie TO4

 

Aktier, aktiekapital och utspädning
Vid fullteckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med ca 7 198 495,19 SEK genom emission av högst 115 920 124 aktier till ett kvotvärde om 0,062099 SEK per aktie. Totalt emitteras högst 115 920 124 Teckningsoptioner av serie TO4, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ca 7 198 495,19 SEK genom utgivande av högst 115 920 124 aktier till ett kvotvärde om 0,062099 SEK.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om cirka 80,00 procent och, om samtliga Teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas, om en ytterligare utspädning om högst cirka 44,44 procent, medförande en total potentiell maximal utspädning om cirka 88,88 procent.

Årsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid Årsstämman den 16 juni 2023 och beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till Årsstämman bolagsstämman offentliggörs simultant genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiella rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är information som Zesec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 19:00 CEST

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Bolaget kommer endast ske genom det informationsmemorandum Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats samt offentliggöras genom pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zesecs avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zesec har gjort efter bästa förmåga men som Zesec inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zesec. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission