REG

Teckningsperioden för emission av units i Zesec inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Idag den 7 maj 2021 inleds teckningsperioden för teckning av units bestående av aktier och teckningsoptioner inför den planerade noteringen av dessa instrument i Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") på NGM Nordic SME ("Nordic SME"). Teckningsperioden löper fram till och med den 21 maj 2021.

Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nordic Growth Market NGM AB innehållande sedvanliga förbehåll avseende upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nordic SME. Idag inleds teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen på Nordic SME. Bolaget har idag den 7 maj 2021 offentliggjort ett investeringsmemorandum ("Memorandumet") för erbjudandet att teckna units i Bolaget ("Erbjudandet"). Memorandumet och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida, zesec.com och på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se

Anmälan
Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

  • Elektronisk teckning med BankID på Mangolds hemsida, www.mangold.se

  • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zesec.com samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se
  • Kunder till Nordnet Bank AB ("Nordnet") kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare
    information kan erhållas på Nordnets hemsida, www.nordnet.se

  • Kunder till Avanza Bank AB ("Avanza") kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna units direkt över Avanzas internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Avanzas hemsida, www.avanza.se

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information
Magnus Gilborne, VD Zesec of Sweden AB AB (publ) [email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Zesec är ett Göteborgsbaserat bolag inom prop-tech och digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Zesecs affärsidé är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuder en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för fastighetsägare, transportföretag, hantverkare, blåljuspersonal med flera.
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om att följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Zesec eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är uttalanden som innehåller uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historisk fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all annan offentliggjord tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Magnus Gilborne, VD Zesec of Sweden AB AB (publ) [email protected]
+46 70 375 40 74

Zesec är ett Göteborgsbaserat bolag inom prop-tech och digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Zesecs affärsidé är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuder en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för fastighetsägare, transportföretag, hantverkare, blåljuspersonal med flera.


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540