REG

Kommuniké från extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Zesec of Sweden AB (publ) den 30 oktober 2023

Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, har hållit extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma den 30 oktober 2023 kl. 14:00 i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Beslutet om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas igen inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman kommer styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Beslut om godkännande av inkråmsöverlåtelse till Zesec Production AB
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingåendet av rörelseöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av verksamheten i bolaget till Zesec Production AB på de villkor som framgått av stämmomaterialet. Majoriteten av bolagets inkråm, undantaget vissa tillgångar och skulder, kommer således att per den 31 oktober 2023 överlåtas till Zesec Production AB.

Beslut om godkännande överlåtelse av aktier i Zesec Production AB
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingåendet av aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Zesec Production AB till AO Capital AB på de villkor som framgått av stämmomaterialet. Samtliga bolagets aktier i Zesec Production AB kommer således att per den 31 oktober 2023 överlåtas till AO Capital AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser om justering av besluten
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

____________________

De antagna besluten och fullständig dokumentation kommer finnas på www.zesec.se inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Meijer, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 473 44 78

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder Mobil Porttelefoni och Passage för företag och bostadsrättsföreningar. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås och elslutbleck digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX som installeras av auktoriserade återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället.

www.zesec.com


Om Zesec

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Zesec via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn ZESEC ISIN-kod SE0015812540 Eminova Fondkommission