REGMAR

Zesec of Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké Q4 2023

Zesec of Sweden AB (publ) "Zesec" eller "Bolaget" har under helåret 2023 avyttrat den operativa verksamheten genom inkråmsöverlåtelse och avser genomföra omvänt förvärv tillsammans med Avsalt AB enligt tidigare publicerat LOI.

Zesec har per den 31 oktober 2023 överlåtit verksamheten till AO Capital AB genom godkännande av rörelseöverlåtelseavtal under extra bolagsstämma den 30 oktober 2023.

 

Zesecs styrelse har, precis som tidigare kommunicerats, fortsatt för avsikt att genomföra ett så kallat omvänt förvärv tillsammans med Avsalt AB med vilka Zesec ingått en avsiktsförklaring. Om ett omvänt förvärv skulle komma till stånd innebär det att Bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning då det bland annat innebär en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet. Om inget omvänt förvärv kommer till stånd bedömer styrelsen att Bolaget ej kommer uppfylla tillämpliga noteringskrav på NGM Nordic SME.

 

- Styrelsen avser återkomma med ytterligare information om processen med omvänt förvärv så snart avsiktsförklaringen resulterat i närmare och konkret information, säger Zesecs styrelseordförande Alexander Tasevski.

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl.08:00 CEST.

Pressmeddelanden under perioden kan du läsa här

Den kompletta bokslutskommunikén Q4 1 oktober - 31 december 2023 kan du

läsa här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jorlind, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]

+46 70 876 90 12

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag noterat på NGM Nordic SME.

www.zos.se


Om Avsalt Group

Webbplats
avsalt.com

Prenumerera

Få löpande information från Avsalt Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic SME Kortnamn AVSALT ISIN-kod SE0015812540