REGMAR

Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020

Sammanfattning av delårsrapporten

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Första halvåret (2020-01-01 - 2020-06-30)

· Nettoomsättning uppgick till 0 (1) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -16 606 (-20 120) KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,41 (-0,51) SEK.

· Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2020 till 8 (83) %.

Andra kvartalet (2020-04-01 - 2020-06-30)

· Nettoomsättning uppgick till 0 (0) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -9 087 (-10 659) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 (-0,27) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 40 788 744 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

· Den 8 maj meddelar Xintela att bolaget har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova inom utlysningen

"Innovationer i krisens spår - Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin". Bidraget avser finansiering av en preklinisk studie som ska utvärdera Xintelas stamceller för behandling av Covid-19 patienter med det dödliga sjukdomstillståndet ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom).

· Den 22 maj meddelar Xintela att man ingått avtal med Gerhard Dal avseende upptagande av brygglån om totalt 18,9 MSEK. Lånet utbetalas i två trancher varvid den första delen om 8 miljoner kronor utbetalas i samband med ingåendet av låneavtalet ("Tranch 1") och den andra delen om 10,9 miljoner kronor utbetalas senast den 20 juni 2020 ("Tranch 2"). Lånet löper med en månatlig ränta om 1,50 procent för Tranch 1 och med en månatlig ränta om 1,40 procent för Tranch 2. Långivaren har rätt att begära att Lånet konverteras till aktier i Bolaget.

· Den 12 juni meddelar Xintela att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

· Den 17 juni meddelar Xintela att man har beslutat att nästa inriktning inom onkologiverksamheten blir trippelnegativ bröstcancer, vilket är en aggressiv form av bröstcancer som ofta metastaserar och har dålig prognos. Beslutet baseras på ackumulerade positiva prekliniska resultat som bolagets funktionshämmande antikroppar har visat i cellexperiment och i en validerad tumörmodell.


· Den 23 juni meddelar Styrelsen att de har erhållit ytterligare ett teckningsåtagande i Företrädesemissionen om cirka 3 MSEK från Bolagets största aktieägare Bauerfeind Group.

· Den 23 juni meddelar Xintela att Europapatentverket (EPO) har utfärdat ett preliminärt godkännande ("Intention to grant") för bolagets patentansökan avseende antikroppsbehandling av Glioblastom och andra tumörer i hjärnan genom bolagets målmolekyl integrin 101.

· Den 23 juni offentliggör Xintela ett prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 13 juli meddelar Xintela att den fullt garanterade företrädesemissionen av units blev kraftigt övertecknad och att bolaget utnyttjar utökningsoptionen.

· Xintela meddelar den 29 juli att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende kvalitetssäkring av broskceller vilket är viktigt för utveckling av broskcellsbaserade cellterapiprodukter. Notice of Allowance innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det vara giltigt till om med 2038.

· Den 19 augusti informerar Xintela att bolaget utökar och förstärker ledningen med Peter Ekolind som COO (Chief Operating Officer) och Thomas Areschoug som CBO (Chief Business Officer). Sven Kili som har haft en kombinerad roll som COO och CMO (Chief Medical Officer) fokuserar framåt på rollen som CMO.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Vi är mycket nöjda med att Xintelas verksamhet har kunnat fortskrida i stort sett som planerat under den pågående coronapandemin. Personalen har tagit ett stort ansvar och har fått anpassa arbetssätt och rutiner efter situationen vilket har möjliggjort att det praktiska arbetet trots begränsningar har kunnat fungera tillfredsställande. Vi behöver ha personalen på plats för att kunna färdigställa allt som är kopplat till GMP-anläggningen och produktionen av vår stamcellsprodukt inför ansökan om produktionstillstånd och för att driva de laboratorieintensiva cancerprojekten framåt.

En viktig händelse under andra kvartalet var att vi genomförde en myck-et lyckad nyemission för fortsatt finansiering av Xintelas verksamhet. Emissionen inbringade 40,5 MSEK innan emissionskostnader. Intresset att teckna aktier var mycket stort och vi fick en teckningsgrad på 291%. Genom de nya aktierna (units) får aktieägarna en option att teckna ytterligare aktier under perioden 4 till 18 november till en rabatt på 30 %. I samband med finansieringsarbetet erhöll vi i juni ett lån på 18,9 MSEK, där 8 MSEK nu är återbetalat och resterande belopp ska återbetalas eller konverteras till aktier senast den 31 januari 2021.

Likviden från emissionen kommer dels att användas för att färdigställa ansökan till Läkemedelsverket för GMP-produktion och förbereda för kliniska studier av vår första stamcellsprodukt XSTEM-OA, som ska testas i en Fas I/II klinisk studie i Australien, för behandling av artros. När vi har produktionstillståndet klart kommer produktionen av XSTEM-OA att starta.

Vi utvärderar även andra indikationer, både inom ortopedi och i andra medicinska områden, för att bredda användningen av vår stamcellsplattform XSTEM®. Vi fick i maj 1 MSEK i bidrag från Vinnova för att prekliniskt utvärdera våra selekterade och kvalitetssäkrade stamceller i en modell för "Acute Respiratory Distress Syndrome" (ARDS), ett mycket allvarligt tillstånd i lungorna som drabbar svårt sjuka Covid-19 patienter. Studien är ett samarbete med avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Vi arbetar också vidare på en utveckling av veterinärmedicinska produkter och har pågående diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjliga samarbeten kring stamcellsterapi av artros och andra vanliga sjukdomar hos djur.

Likviden finansierar också fortsatt utveckling av terapeutiska antikroppar för behandling av aggressiva cancerformer. Vi har tidigare fokuserat på hjärntumören glioblastom och visat positiva prekliniska resultat både med en ADC (antikropp kopplad till ett cellgift) och funktionshämmande antikroppar i validerade tumörmodeller. I juni informerade vi om Xintelas beslut att utveckla en riktad antikroppsbehandling även för Trippelnegativ bröstcancer (TNBC).

Delar av utvecklingsarbetet med nya ADC:er finansieras av ett bidrag på 2 MSEK från Vinnova som Xintela erhöll i mars och som består av att identifiera optimala ADC:er för behandling av glioblastom och TNBC. I arbetet ingår att utvärdera olika ADC teknologier från bolaget Abzena i England som tillverkar och producerar ADC:erna för Xintelas räkning. I och med detta avslutar vi samarbetet med Catalent.

Vi har nyligen rapporterat om framgångar i vår patentportfölj med preliminärt godkännande av patent i Europa för antikroppsbehandling av tumörer i hjärnan samt i USA för kvalitetssäkring av broskceller (XACT) för utveckling av broskcellsbaserade cellterapiprodukter.

Genom våra framgångar i onkologiverksamheten ser vi ett ökat intresse från möjliga samarbetspartners för vår målmolekyl och riktade antikroppar i utveckling av cancerterapi och att vi kom-mer närmare en möjlig avknoppning av dotterbolaget Targinta. Vi arbetar nu med att utvärdera bästa strategin framåt för onkologiprojekten och Targinta.

Vi ser fram emot en händelserik och riktigt spännande höst.

Evy Lundgren-Åkerlund

VD Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela bedriver forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi baserade på bolagets patentskyddade markörteknologiplattform, XINMARK®. Inom cellterapi används teknologin för att selektera och kvalitetssäkra allogena mesenkymala stamceller, XSTEM®, med första inriktning på behandling av ledsjukdomen artros hos människor och djur. Studier på hästar har visat att bolagets integrin 101-selekterade stamceller är säkra och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en broskskada. Bolaget har nyligen etablerat en egen GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier och förbereder för att starta en klinisk studie (Fas I/II) med den humana stamcellsprodukten XSTEM-OA för behandling av artros. Parallellt förbereder Xintela för utveckling av en veterinärmedicinsk stamcellsprodukt och utvärderar även andra indikationsområden inklusive lungsjukdomen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) som drabbar svårt sjuka covid-19 patienter.

Inom onkologi används XINMARK® för att utveckla en antikropps-baserad cancerbehandling för aggressiva tumörformer inklusive hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodeller har visat att bolagets antikroppar riktade mot integrin 101 har en målsökande och avdödande effekt på glioblastomceller samt hämmar tillväxt av glioblastomtumörer.

Bolagets forskningsarbete har även visat effekt av antikropparna på andra aggressiva cancerformer vilket ger en möjlighet att bredda utvecklingsarbetet även till andra cancerindikationer.

Onkologiverksamheten drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (1) KSEK för årets första sex månader. För andra kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 0 (0). Övriga intäkter uppgick för halvåret

till 5 318 (0) som består av kostnader som vidarefaktureras till dotterbolaget Targinta 4 278 (0) och bidrag från Vinnova uppgår till 1 040 (0). För andra kvartalet är motsvarande siffror 2 751 (0) fördelat på vidarefakturerade kostnader till Targinta om 1 711 (0) samt bidrag från Vinnova på 1 040 (0).

Resultat

Rörelseresultatet för Bolaget uppgick för årets första sex månader till -15 657 (-20 118) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -8 140 (-10 657) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för perioden januari till juni till 16 618 (15 658) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 8 351 (8 652) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnaderna uppgick för första halvåret till 1 619 (2 504) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 860 (1 086) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för januari till juni till 2 737 (1 957) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 1 679 (919) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till juni 2020 uppgick till -16 606 (-20 120) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -9 087 (-10 659) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 8 (83) procent den 30 juni 2020 och det egna kapitalet uppgick till 2 474 (24 824) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 764 (11 328) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 30 799 (29 745) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för perioden januari till juni 2020 var 352 (-20 068) KSEK. Investeringarna uppgick till 18 (199) KSEK, varav 43 (48) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@ penser.se.

Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier till 40 788 744. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport jan - sept 2020

2020-11-27

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser
Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier

På den extra bolagsstämman den 21 september 2018 beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september 2018 hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och följande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue Nord Markedsneu-tral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda Förvaltning AB. Kort ef-ter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september 2018 kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå. Motparten har påkallat skiljedomsförfarande.

Lund i augusti 2020

Gregory Batcheller

Styrelsens ordförande

Sven Kili

Styrelseledamot

Karin Wingstrand

Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund

Verkställande direktör

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market se-dan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser AB.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord-ning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.