REGMAR

Xintela beviljas 1 miljon kronor från Vinnova

Lund, Sverige, 8 maj 2020 - Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova inom utlysningen "Innovationer i krisens spår - Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin". Bidraget avser finansiering av en preklinisk studie som ska utvärdera Xintelas stamceller för behandling av Covid-19 patienter med det dödliga sjukdomstillståndet ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom).

Projektet som delfinansieras av Vinnova avser att utvärdera säkerhet och effekt av Xintelas mesenkymala stamceller (XSTEM®) i en preklinisk modell för ARDS, ett sjukdomstillstånd som kan drabba Covid-19 patienter. ARDS är en mycket allvarlig och svårbehandlade lungsjukdom som kräver syrgasbehandling, ofta intensivvård i respirator och leder till många dödsfall.

Xintelas stamceller kommer att testas i en validerad ARDS modell i samarbete med Docent Sandra Lindstedt Ingemansson vid avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Om studien faller väl ut kommer resulaten ligga till grund för en ansökan till läkemedelsverket om att genomföra kliniska studier på svårt sjuka Covid-19 patienter.

Xintelas ansökan fick maximal utdelning i hård konkurrens där 18 ansökningar av totalt 270 beviljades bidrag. Total var 10 miljoner tillgängliga att söka med ett maximalt belopp per ansökan på 1 miljon kronor.

- För att möta det stora behovet av en livräddande behandling för Covid-19-patienter så breddar vi utvecklingsarbetet av våra selekterade och kvalitetssäkrade stamceller. Stamceller har potential att behandla Covid-19 patienter genom cellernas anti-inflammatoriska och immunmodulerande effekt som dämpar den allvarliga cytokinstorm som svårt sjuka patienter drabbas av. Att vårt projekt tilldelas högsta belopp i konkurrens med ett stort antal ansökningar är en stimulerande kvalitetsstämpel av vår satsning, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].