REGMAR

Xintela avser genomföra fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK

Styrelsen i Xintela AB (publ) ("Xintela" eller "Bolaget") kommer att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 nya aktier och högst 15 295 779 teckningsoptioner. Företrädesemissionen, som är fullt garanterad, kommer vid full teckning att tillföra Xintela cirka 37 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därutöver kan styrelsen utnyttja en utökningsoption motsvarande ytterligare högst 3,5 MSEK. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om minst cirka 29 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om 1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

Sammanfattning

· Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 juni 2020 berättigar till tre (3) uniträtter och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterade aktie och en (1) teckningsoption. Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 units.

· Teckningskursen är 2,40 SEK per unit, motsvarande 2,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

· Företrädesemissionen kommer att tillföra Xintela cirka 37 MSEK, före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därutöver kan styrelsen utnyttja en utökningsoption motsvarande ytterligare högst 3,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om minst cirka 29,6 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om 1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 24 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.

· Företrädesemissionen omfattas till cirka fem (5) procent av teckningsförbindelser och till 95 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.

· Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från den 4 november 2020 till och med den 18 november 2020.

· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 30 oktober 2020 före utnyttjandeperioden av respektive serie av teckningsoptioner. Dock kan teckningskursen inte understiga 1,92 SEK per aktie.

· Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjandet av teckningsoptionerna, till att fortsätta sin forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi samt generella aktiviteter.

Bakgrund och motiv

Xintela bedriver forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi baserat på den egenutvecklade markörteknologin, XINMARK®.

Inom verksamheten för cellterapi har Xintela utvecklat stamcellsplattformen XSTEM® som består av allogena (donerade) mesenkymala stamceller, selekterade och kvalitetssäkrade med hjälp av Bolagets patentskyddade stamcellsmarkör. Selektionsmetoden ökar enligt Bolaget homogenitet och reproducerbarhet av stamcellspreparationerna vilket skiljer Xintela från andra stamcellsbolag. Bolagets första cellterapiprodukt är XSTEM-OA för behandling av ledsjukdomen artros. Bolaget har genomfört en preklinisk studie på hästar med artros och har visat att de selekterade stamcellerna är säkra och att de minskar nedbrytning av brosk och ben efter en broskskada. Därtill har Bolaget fått positiv respons från Läkemedelsverket på den prekliniska dokumentationen och protokollet för en klinisk fas I/II studie på patienter med knäartros som planeras starta 2021. Under 2020, fortsätter Xintela arbetet tillsammans med Bolagets CRO att förbereda dokumentation för ansökan om godkännande för den kliniska studien samt rekrytera kliniker där studierna av XSTEM-OA kommer att utföras. Efter genomförd studie planerar Bolaget att inleda ett partnerskap för fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering.

Produktionen av XSTEM-OA kommer att ske i den egna GMP-anläggning som Xintela har byggt i direkt anslutning till sina laboratorielokaler. Genom att själva producera sina stamcellsprodukter får Bolaget full kontroll och flexibilitet över produktionen och bedömer att det betydligt både förkortar tid och minskar kostnader. Bolaget arbetar med att färdigställa produktionsprocesser och kvalitetsdokumentation och planerar under hösten 2020 ansöka om tillstånd från Läkemedelsverket för att producera stamceller för kliniska studier. GMP-anläggningen är en stor tillgång för cellterapiverksamheten och Bolaget ser den som ett betydande värde även i diskussioner med kommande samarbetspartners.

Från stamcellplattformen XSTEM® planerar Xintela att utveckla stamcellsprodukter för andra ortopediska indikationer framöver. Dessutom tilldelades Bolaget i maj 2020 bidrag från Vinnova för att utvärdera XSTEM® i en preklinisk modell för behandling av svårt lungsjuka covid-19 patienter, vilket kommer att ske under 2020.

Bolagets markörteknologi används även för att selektera och kvalitetssäkra stamceller från djur med fokus på stamcellsbehandling av hästar (EQSTEMTM) och hundar (CANISTEMTM). Bolagets strategi är att ingå partnerskap för utveckling och kommersialisering av stamceller för veterinärmedicinsk användning och att Xintela ska producera stamcellsprodukterna i den egna GMP-anläggningen.

Inom verksamheten för onkologi utvecklar det helägda dotterbolaget Targinta målsökande antikroppar för behandling av aggressiva cancerformer som hjärntumören glioblastom. Bolaget arbetar med två parallella behandlingsstrategier, Antibody-Drug Conjugates (ADC) där ett cellgift kopplas till antikropparna för att bromsa tumörens tillväxt, samt antikroppar som har egen funktionshämmande effekt på tumören. Xintela har visat positiva prekliniska resultat i djurmodeller med båda behandlingsmetoderna vilket är en viktig validering av Bolagets patentskyddade målmolekyl för utveckling av nya cancerterapier. Under 2020 fortsätter det prekliniska arbetet för att välja optimala antikroppar och fastställa antikropparnas verkningsmekanismer samt att landa en samarbetspartner/licenstagare för kliniskt utvecklingsarbete och kommersialisering. Bolaget utvärderar antikropparna även för andra aggressiva cancertyper som bröstcancer och bukspottkörtelcancer.

Genom nya och prekliniskt validerade behandlingsmetoder inom stamcellsterapi och onkologi, har Xintela byggt en bred och solid bas för nästa steg mot kliniska studier och strategiska partnerskap. I kombination med den egna GMP-anläggningen samt ett starkt och drivande team och ledning är Bolaget väl rustat för en fortsatt utveckling och kommersialisering av sina innovativa terapier.

Användning av emissionslikvid

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjandet av teckningsoptionerna, till att fortsätta sin forskning och utveckling samt generella aktiviteter i enlighet med följande:

· Till verksamhetsområdet Cellterapi för att färdigställa produktionsprocesser och kvalitetsdokumentation inför ansökan om tillstånd att producera stamceller i den egna GMP-anläggningen, utöka produktionsteamet, förbereda för klinisk studie på artrospatienter samt utvärdera andra indikationsområden.

· Till verksamhetsområdet Onkologi för att fortsätta prekliniska studier av Bolagets målsökande antikroppar i modeller för glioblastom, identifiera produktkandidater inför partnerskapsdiskussioner samt utvärdera andra cancerindikationer.

· Till verksamhetsrelaterade kostnader samt för att förstärka Bolagets rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Xintela kommer att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman 9 juni 2020, om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

· Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 22 juni 2020 berättigar till tre (3) uniträtter och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 2,40 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption. Företrädesemissionen består av högst 15 295 779 units.

· Teckningskursen är 2,40 SEK per unit, motsvarande 2,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

· Företrädesemissionen innebär därmed en emission av högst 15 295 779 nya aktier och högst 15 295 779 teckningsoptioner.

· Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 458 873,37 SEK, från
1 223 662,32 SEK till 1 682 535,69 SEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 37 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

· Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från den 4 november 2020 till och med den 18 november 2020, mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående den 30 oktober 2020, dock kan teckningskursen inte understiga 1,92 SEK per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om minst cirka 29 MSEK, baserat på en lägsta teckningskurs om 1,92 SEK för utnyttjande av teckningsoption för teckning av aktie och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

· Företrädesemissionen innebär en utspädning om cirka 27 procent för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till ytterligare cirka 27 procent. Givet en fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan den totala utspädningen uppgå till högst cirka 43 procent.

· Teckningsperiod för teckning av units löper från den 24 juni 2020 till och med den 8 juli 2020.

· Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 juni 2020 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 30, 2020.

· Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka fem (5) procent av teckningsförbindelser och till cirka 95 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad. Teckningsförbindelser har lämnats Emissionsgarantier har lämnats av externa garanter.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidsplan

· 17 juni 2020 - Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter

· 18 juni 2020 - Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter

· 22 juni 2020 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

· 23 juni 2020 - Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

· 24 juni - 8 juli 2020 - Teckningsperiod i Företrädesemissionen

· 24 juni - 6 juli 2020 - Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market

· 13 juli 2020 - Beräknat datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt före teckningsperiodens början på Xintelas hemsida, www.xintela.com.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare till Xintela i samband med Företrädesemissionen och Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Xintela.

Ansvarig part

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Xintelas nyhetsdistributör beQuoted vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan kontaktas för ytterligare information.

För mer information, vänligen kontakta:
Evy Lundgren-Åkerlund, VD
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Om Xintela

Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Xintela i någon jurisdiktion, varken från Xintela eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.