REG

Kommuniké från Xintelas årsstämma 2021

Lund, Sverige, 7 maj 2021 - Idag hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen och arvode
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
Till styrelseledamöter omvaldes Gregory Batcheller, Karin Johansson Wingstrand och Sven Kili. Till nya styrelseledamöter valdes Lars Hedbys och Maarten de Chateau Till styrelseordförande omvaldes Gregory Batcheller.
Det beslöts att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr till styrelseordförande och med 150 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Revisor
Till revisionsbolag omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring i bolagets bolagsordning enligt följande:

Till följd av vissa ändringar i aktiebolagslagen föreslås att § 9 andra stycket i bolagets bolagsordning om anmälan inför bolagsstämma ersätts med följande: "Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Årsstämman godkände även styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]

Medicon Village
223 81 Lund

www.xintela.se

Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellyteproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].