REGMAR

Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.


Tolv månader
(2019-01-01 - 2019-12-31)
· Intäkterna uppgick till 38 (1 628) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -38 065 (-26 274) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -1,10 (-0,67) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 31 december 2019 till 55 (90) %.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)
· Intäkterna uppgick till 35 (616) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -9 984 (-8 693) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,22) KSEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 39 470 708 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2019-12-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 39 470 708 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019
· Den 8 januari 2019 meddelar Xintela att bolagets internationella (PCT) patentansökan avseende kvalitetssäkrade broskceller, framtagna med bolagets integrinmarkörer, har publicerats.
· Den 15 februari 2019 meddelar Xintela att resultat från karaktärisering av stamceller, framtagna från häst och selekterade med Xintelas markörteknologi, nu har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research. I publikationen demonstreras och diskuteras de funktionella fördelarna av Xintelas selekterade stamceller.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019
· Den 16 april 2019 meddelar Xintela att Sven Kili, styrelseledamot och Chief Medical Officer i Xintela, utökar sitt engagemang
i bolaget genom att tillträda rollen som Chief Operating Officer (COO).
· Den 26 april 2019 meddelar Xintela att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019. Peter Edman (född 1954) har över 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i ledande befattningar från Orexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia.
· Den 26 april meddelar Xintela att resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers. I publikationen demonstreras och diskuteras att Xintelas markör, integrin 101, reglerar viktiga funktioner hos glioblastomceller och att den är en ny, potentiell terapeutisk target för behandling av den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019
· Inga väsentliga händelser har inträffat under tredje kvartalet.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019
· Den 5 november meddelar Xintela att bolaget erhåller ett lån om 750 000 EUR från Bauerfeind-koncernen. Lånet kan betalas ut i två omgångar, löper med en årlig ränta om 3% och förfaller till betalning genom konvertering till aktier till kursen 6 SEK/aktie senast 31 december 2019.
· Den 11 december meddelar Xintela positiva prekliniska resultat i Bolagets glioblastomprojekt. Xintela har utvecklat funktionsblockerande
antikroppar som binder till bolagets målmolekyl integrin 101 och identifierat en antikropp som hämmar tillväxten av glioblastomtumörer i en preklinisk modell.
· Den 27 december meddelar Xintela att det lån om ca 8 MSEK som erhölls från Bauerfeindkoncernen konverteras till aktier
till kursen 6 SEK/aktie. Samtidigt tar Xintela in ett nytt lån om 10 MSEK från nya långivare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Den 3 februari meddelar Xintela att resultaten från bolagets stamcellsstudie på hästar har publicerats i den välrenommerade
vetenskapliga tidskriften The American Journal of Sports Medicine. Publikationen visar att stamcellsbehandlingen är säker och att den har en signifikant positiv effekt både på brosk och ben i en led med artros.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Under årets sista kvartal har Xintela fortsatt leverera viktiga milstolpar som tar våra projekt inom stamcellsterapi och onkologi framåt på ett betryggande sätt.

I stamcellprojektet har vi nu arbetat igenom alla kritiska steg i processen från isolering av stamceller från fettväv till selektion, expansion och formulering av stamcellerna under strikta GMP-förhållanden. Under kvartalet har vi fullföljt tillverkningen av en ny antikropp som kommer att vara vårt viktigaste verktyg i selektion och produktion av våra stamcellsprodukter och som möter myndigheters krav på säkerhet, kvalitet och dokumentation. En viktig milstolpe under kvartalet är att vi har tecknat kontrakt med den klinik som levererar donerad fettväv för vår stamcellstillverkning vilket säkrar leverans av fettväv enligt uppsatta kriterier.

Vi är nu i full fart med att producera så kallade tekniska produktionsbatcher för att fastställa att vår produktionsprocess möter Läkemedelsverkets omfattande krav för att erhålla tillverkningstillstånd av stamceller från vår stamcellsplattform XSTEM. Först ut är XSTEM-OA vår stamcellsprodukt för behandling av artros som ska testas i en Fas I/IIa klinisk studie i Australien. Stamcellsplattformen kommer vi att använda för behandling av andra indikationer framöver och vi har påbörjat utvärderingen av nästa muskuloskeletala indikation som vi ska satsa på.

Under kvartalet kunde vi också informera om nya positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet vilket är en viktig framgång för onkologiverksamheten och dotterbolaget Targinta. Resultaten visar att funktionsblockerande antikroppar som vi har utvecklat mot integrin a10b1 signifikant minskar tillväxten av glioblastomtumörer i en djurmodell. Detta är ett komplement till våra tidigare resultat med ADC (Antibody-Drug-Conjugate) som vi publicerade i Cancers (2019, 11, 587) samt till det arbete som vi har utfört tillsammans med Catalent och nu utvärderar. De positiva resultaten validerar ytterligare vår patentskyddade målmolekyl integrin a10b1 för behandling av glioblastom och dessutom har vi identifierat en antikropp som har potentialen att utvecklas till en produkt för behandling av glioblastom och även andra aggressiva cancerformer.

Dessa positiva resultat leder till att vi kommer närmare en avknoppning av Targinta AB vilket planeras ske när finansieringen av onkologiverksamheten är tryggad.

Vi arbetar aktivt med att identifiera olika former av finansiering av våra projekt, även projektfinansiering genom samarbeten och anslag som EU finansiering. I slutet av oktober erhöll vi ett brygglån om ca 8 MSEK från vår storägare i Bauerfeindkoncernen. Lånet konverterades till aktier den 20 december till kursen 6 SEK/aktie. I början på året erhöll vi ett nytt lån på 10 MSEK från andra långivare som ska återbetalas innan 30 juni. Lånen ger oss möjlighet att arbeta vidare mot långsiktiga finansieringslösningar. Vi har också pågående diskussioner med olika veterinärmedicinska bolag om möjliga samarbeten kring stamcellsterapi av artros hos djur.

I januari började Peter Ekolind hos oss som affärsutvecklare. Han tar över efter Thomas Areschoug som i november slutade sin tjänst hos oss. Vi är mycket tacksamma över Thomas insatser i Xintela och önskar honom lycka till i sina nya utmaningar. Peter Ekolind har haft flera seniora positioner inom läkemedels- och medtechbranschen och har mycket erfarenhet med sig till Xintela. Vi är väldigt glada över att ha Peter med i teamet och ser framemot att tillsammans utveckla Xintelas affärsmöjligheter. Sedan oktober 2019 har vi dessutom en affärutvecklingskonsult i London som hjälper oss att knyta kontakt med potentiella samarbetspartners och som representerar Xintela i olika events.

I och med att teamet och verksamheten växer expanderade vi i slutet av året till nya kontors- och lablokaler på Medicon Village. Det effektiviserar vårt arbete framåt mot kommande viktiga milstolpar och vi ser nu fram emot ett nytt intensivt och spännande år.

Bäst hälsningar,

Evy Lundgren-Åkerlund
VD Xintela AB (publ)

Xintela AB

Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen
XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på
hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP*-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 38 (1 628) KSEK för räkenskapsåret 2019. För fjärde kvartalet redovisade Bolaget en nettoomsättning om 35 (616) KSEK.

Resultat
Rörelseresultat för Bolaget uppgick för året till -38 047 (-24 204) KSEK. Motsvarande siffor för fjärde kvartalet uppgick till -9 968 (-8 104) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för januari till december till 34 714 (17 637) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 13 181 (6 376) KSEK.

Marknad- och försäljningskostnader uppgick för året till 4 741 (4 730) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till 1 090 (1 350) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick för året till 4 270 (3 465) KSEK. Motsvarande kostnader för fjärde kvartalet uppgick till 1 372 (994) KSEK.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden januari till december 2019 uppgick till -38 065 (-26 274) KSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet uppgick till -9 984 (-8 693) KSEK.

I bokslutet för 2019 lämnas ett koncernbidrag till dotterbolaget Targinta AB på -5 465 (0) för att täcka de förluster som uppstått i dotterbolaget.

Finansiell ställning
Soliditeten för Xintela var 55 (90) procent den 31 december 2019 och det egna kapitalet uppgick till 9 323 (44 945) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 412 (31 397) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 17 093 (49 714) KSEK.

Den 27 december 2019 meddelar Xintela att det lån om ca 8 MSEK som erhölls från Bauerfeindkoncernen konverteras till aktier till kursen 6 SEK/aktie. Samtidigt tar Xintela in ett nytt lån om 10 MSEK från nya långivare som erhålls i början av januari 2020.

Kassaflöde och investeringar
Xintelas kassaflöde för perioden januari till december 2019 var -30 985 (9 487) KSEK. Investeringarna uppgick till 2 533 (12 112) KSEK, varav 1 619 (12 246) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar. Investeringarna är kopplade till etableringen av Bolagets egna GMP*-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier.

Aktien
Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First
North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, [email protected].

Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier till 39 470 708. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)
Xintela upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport jan - mars 2020
2020-05-29

Halvårsrapport jan - juni 2020
2020-08-28

Delårsrapport jan - sept 2020
2020-11-27

Personal
Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till december 2019 till 15 (13), av vilka 2 (2) är män.

Förslag till disposition av Xintelas resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 29 maj 2020. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning
på Bolagets hemsida (www.xintela.se) senast i samband med offentliggörande av kallelse till årsstämma.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser
Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av
vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering. Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här bokslutskommunikén. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Krav angående ersättning för emissionsgarantier
På den extra bolagsstämman den 21 september 2018 beslutades om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. I samband med att företrädesemissionen offentliggjordes den 5 september hade garantiavtal ingåtts mellan Bolaget och följande garanter för att garantera 60 procent av emissionen; Formue Nord Markedsneutral A/S, Modelio Equity AB, Oliver Molse samt Råsunda Förvaltning AB. Kort efter bolagsstämman beslutade styrelsen emellertid att inte inleda nyemissionen eftersom Bolaget hade fått ett mycket attraktivt finansieringsalternativ som bedömdes vara väsentligt mer fördelaktigt för bolaget och bolagets aktieägare. Den 24 september 2018 kommunicerades detta till marknaden, och styrelsens beslut godkändes sedermera av en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018. Även om företrädesemissionen därmed aldrig genomfördes anser sig garanterna ha rätt till avtalad garantiprovision om sammanlagt 1,5 MSEK. Xintela bestrider att någon garantiprovision ska utgå. Motparten påkallar skiljedomsförfarande.

Lund i februari 2020

Greg Batcheller
Styrelsens ordförande

Sven Kili
Styrelseledamot

Peter Edman
Styrelseledamot

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Evy Lundgren Åkerlund
Verkställande direktör

Xintelas finansiella rapporter finns tillgängliga på www.xintela.se/investerare#rapporter.

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Telefon: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser AB:

CertifiedAdviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8-463 83 00
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:45 CET.