REGMAR

Vilhelmina Mineral offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") tillförs cirka 22 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission ("Företrädesemissionen"). 1 628 430 aktier, motsvarande cirka 14,7 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden) och 1 478 793 aktier motsvarande 13,4 procent av aktierna i Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades 7 941 387 aktier, motsvarande cirka 71,9 procent av aktierna i Företrädesemissionen av garanter.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Utfall av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 11 048 610 nya aktier varav 1 628 430 aktier, motsvarande cirka 14,7 procent av aktierna i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 1 478 793 aktier har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden), motsvarande 13,4 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Totalt har 3 107 223 aktier, motsvarande cirka 28,1 procent av aktierna i Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Därutöver har 7 941 387 aktier, motsvarande cirka 71,9 procent av emissionen, tilldelats dem som har åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som har ingåtts med Bolaget.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som har tagits fram med anledning av Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Vilhelmina Minerals aktiekapital att öka med 1 104 861 kronor genom utgivande av 11 048 610 aktier. Givet nuvarande aktiekapital om 1 657 291,6 kronor kommer Vilhelmina Minerals aktiekapital därmed att uppgå till 2 762 152,6 kronor och det totala antalet aktier att öka från 16 572 916 aktier till 27 621 526 aktier, när emissionen har registrerats vid Bolagsverket. För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen kommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen att uppstå.

Genom den tidigare kommunicerade kvittningsemissionen om 911 772 kronor ("Kvittningsemissionen"), som ännu inte har registrerats vid Bolagsverket kommer Vilhelmina Minerals aktiekapital att öka med ytterligare 45 588,6 kronor genom utgivande av 455 886 aktier. Detta innebär att Bolagets aktiekapital efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen kommer att uppgå till 2 807 741,2 kronor. Efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen kommer det totala antalet aktier i Vilhelmina Mineral att uppgå till 28 077 412 aktier. Den sammanlagda utspädningseffekten av Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen motsvarar cirka 41 procent.

Stockholm maj 2020

Vilhelmina Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är insiderinformation som Vilhelmina Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 17.00.

Ytterligare information

Information om Företrädesemissionen finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.vilhelminamineral.com/sv/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: [email protected]

Vilhelmina Mineral ("Bolaget") är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier eller andra värdepapper i Vilhelmina Mineral. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Vilhelmina Mineral kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget publicerade den 14 april 2020. Inget prospekt har eller kommer att tas fram med anledning av Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.