Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral AB

Bransch Råvaror

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Bolagsordning

Bolagsordning i Vilhelmina Mineral AB (publ)

§ 1. Firma
Company name
Aktiebolagets firma är Vilhelmina Mineral AB (publ).

The company name is Vilhelmina Mineral AB (publ).

§ 2. Säte
Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina. Bolaget kan hålla bolagsstämma i Vilhelmina eller Stockholm.

The Board of Directors shall have its registered office in Vilhelmina. The company can hold shareholder meetings in Vilhelmina or Stockholm.

§ 3. Verksamhet
Objects of the company

Bolaget skall bedriva verksamhet inom prospektering efter mineraler samt därmed förenlig verksamhet.

The objects of the company's business shall be to conduct mineral exploration and thereto related activities.

§ 4. Aktiekapital
Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 650 000 kronor och högst 6 600 000 kronor.

The share capital of the Company shall amount to not less than SEK 1 650 000 and not more than SEK 6 600 000.

§ 5. Antal aktier
Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 16 500 000 stycken och högst 66 000 000 stycken.

The number of shares shall be not less than 16 500 000 shares and not more than 66 000 000 shares.

§ 6. Styrelse
Board of Directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst två (2) styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

The Board of Directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) board members with not more than two (2) deputy board members.

§ 7. Revisorer
Auditors

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

For audit of the company's annual report, accounting records and the administration of the board of directors and the managing director, one (1) auditor or one (1) registered audit company shall be appointed.

§ 8. Kallelse
Procedure for convening general meetings

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of annual general meetings and extraordinary general meetings at which matters regarding amendments of the articles of association is to be resolved upon shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than four (4) weeks prior to meeting. Notice to other extraordinary general meetings shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than two (2) weeks prior to the meeting. Notice of general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and at the Company's website. Information that notice has been made shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 9. Ärenden på årsstämma
Annual general meeting

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
11. Beslut avseende valberedning, i förekommande fall.
12. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

At the Annual General Meeting the following matters shall be dealt
with
1. Election of Chairman of the meeting.
2. Drawing up and approval of the voting list.
3. Election of one or two persons to verify the minutes.
4. Determination as to whether the meeting has been duly convened 5. Approval of the agenda.
6. Presentation of the annual accounts and the auditor's report and when applicable consolidated profit and loss account and group audit report.
7. Resolutions in respect of:
   a) adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and when applicable consolidated profit and loss account
   b) appropriation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet
   c) discharge from liability of the members of the Board of directors and the Managing Director.
8. Determination of the number of board members and deputy board members.
9. Determination of remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and the Auditor.
10. Election of the members of the Board of Directors and, when applicable, Auditor.
11. Resolution in respect of nomination when applicable.
12. Any other business that shall be dealt with at the Annual General Meeting in accordance with the Swedish Companies Act or the Articles of Association.

§ 10. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Shareholders right to participate in a general meeting

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift och annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl 16:00 som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton, julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders who wish to participate in a general meeting of shareholders must be listed as a shareholder in such printout of the entire shareholders' register as referred to in Chapter 7, clause 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005: 551) regarding the conditions five weekdays before the meeting and to report their participation to the company at the latest by 4:00 pm as stated in the notice. The latter day may not be Saturday, Sunday, New Year's Eve, Midsummer Eve, Christmas eve or any other public holiday and may not occur earlier than the fifth weekday before the meeting. Shareholders may be accompanied by one or two assistants, however only if the shareholder has notified this in accordance with the previous paragraph.

§ 11. Räkenskapsår
Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The financial year of the Company shall be calendar year.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Central securities depository clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). _________________________

Antagen vid årsstämma den 3 maj 2019.

Adopted at the Annual General Meeting on May 3, 2019.

Vilhelmina_Mineral_Bolagsordning_2019-05-03.pdf

Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.