Vilhelmina Mineral AB (publ) skjuter upp notering av aktien på NGM Nordic MTF

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") meddelar att styrelsen beslutat att skjuta upp notering av Bolagets aktie på handelsplatsen NGM Nordic MTF till en senare tidpunkt. Samtidigt har Bolagets spridningsemission som offentliggjordes via informationsmemorandum den 12 oktober avbrutits och Bolaget finansieras istället via en riktad emission till en mindre grupp investerare.

Vilhelmina Mineral AB (publ) är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Vilhelmina Mineral AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Första handelsdag var planerad till den 29 november 2018. Bolagets styrelse har fattat beslut att skjuta upp notering och ställa in spridningsemission baserat på uppfattningen att förutsättningarna på de finansiella marknaderna i nuläget är mindre gynnsamma och att notering av Bolagets aktie därför bör ske vid en senare tidpunkt.

NGM:s godkännande av notering är giltigt fram till och med den 27 mars 2019 och är villkorat av att Vilhelmina Mineral AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven vad gäller rörelsekapital för 12 månaders verksamhet, tillräcklig ägarspridning, samt att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Vilhelmina Mineral AB (publ) har efter beslut om inställd spridningsemission bestämt att de investerare som tecknat i denna spridningsemission ej kommer att tilldelas aktier. Istället har Bolaget genomfört en mindre riktad nyemission om 2 044 444 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie som tillför Bolaget 6 133 332 kronor före emissionsomkostnader. Genom emissionen ökar antalet aktier från 14 528 472 till 16 572 916 stycken aktier och aktiekapitalet ökar med 204 444,40 kronor från 1 452 847,20 kronor till 1 657 291,60 kronor.

Stockholm den 12 november 2018

För ytterligare information:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]
Se även: www.vilhelminamineral.com

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).


Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.