REG

Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org.nr 556832-3876, kallas till årsstämma den 24 april 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 18 april 2020 (vänligen notera att eftersom den 18 april 2020 är en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken fredagen den 17 april 2020);
 • dels senast måndag den 20 april 2020 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuellt ombud eller medföljande antal biträden (dock högst två).

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämma, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) fredag den 17 april 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 9 - 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår följande:

 • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska inte ha suppleanter (punkt 9).
 • Att ett årligt arvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och med 40 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt 10).
 • Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 10).
 • Omval av styrelseledamöterna Scott Moore, Peter Hjorth, Jonas Dahllöf, Leslaw Kwasik, och Neil Said för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11).
 • Omval av styrelsens ordförande Scott Moore för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av huvudansvarig revisor Henrik Boman (punkt 11).

Punkt 12 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 33 000 000 kronor genom emission av högst 3 300 000 aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt förslag till beslut (fullständiga i denna kallelse) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Brahegatan 29 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.vilhelminamineral.com/sv senast tre veckor före stämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. De fullständiga förslagen kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Stockholm mars 2020

Vilhelmina Mineral AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]
Se även: www.vilhelminamineral.com

Vilhelmina Mineral ("Bolaget") är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).


Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.