REGMAR

Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet (januari-mars 2020)

 • Intäkter för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 4,3 (2,1) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -4,3 (-2,2) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,19 (-0,13) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortsatt
 • Arbetet med att säkra långsiktig finansiering har fortgått
 • Vilhelmina Minerals huvudägare har tecknat avtal om försäljning till Nickel Mountain Resources
 • Bolaget genomför en företrädesemission på 22 mkr och har inhämtat garantier och teckningsåtaganden som fullt ut täcker emissionen

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortgått
 • Företrädesemission om ca 22 mkr och riktad nyemission om ca 0,9 mkr har genomförts

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

 • Delårsrapport för perioden april - juni 2020 lämnas den 7 augusti 2020
 • Delårsrapport för perioden juli - september 2020 lämnas den 6 november 2020

Givet att majoriteten av Bolaget enligt plan blir uppköpt av bolaget Nickel Mountain Resources AB, kommer ovanstående externa rapporter ej publiceras. Detta då Bolaget kommer utgöra ett dotterbolag till Nickel Mountain Resources AB och då Bolaget då avser dra tillbaka ansökan om egen notering av Bolagets aktie på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

Notera

Denna information är sådan som Vilhelmina Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 8.40.

För delårsrapporten i sin helhet se bilaga.

För ytterligare information:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: [email protected]
Se även: www.vilhelminamineral.com

Vilhelmina Mineral ("Bolaget") är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).


Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.