REG

Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ) den 22 oktober 2019

Unibaps årsstämma hölls den 22 oktober 2019 i bolagets lokaler i Uppsala.

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2018/2019. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Hans Enocson, Fredrik Bruhn, Ingrid Engström och Håkan Nytorp. Stämman beslutade att välja Andras Vajlok som ny ledamot. Gunnar Bergstedt hade avböjt omval. Hans Enocsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om styrelsearvode till ordföranden om 450 000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, om 150 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att införa ytterligare ett personaloptionsprogram inom ramen för reglerna om kvalificerade personaloptioner genom en riktad emission av högst 165 648 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB. Vidare godkände stämman dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptionerna till den som bolaget anvisar. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 november 2022 till och med den 31 oktober 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 36,34 kronor. Tilldelning ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna omfattar tillsvidareanställd personal och förutsätter en anställning i bolaget under en treårsperiod med en tjänstgöringsgrad om minst 75 procent. Optionerna är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Vidare beslutade stämman om en riktad emission av högst 85 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets verkställande direktör Fredrik Bruhn, som inte uppfyller kriterierna för kvalificerade personaloptioner. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 oktober 2023 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara 85 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska förvärvas till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Uppsala den 22 oktober 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA