Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018

Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättning 1 781 KSEK (2 009)
 • Rörelsens kostnader 7 011 KSEK (6 963)
 • Resultat efter finansiella poster -2 631 KSEK (-3 744)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  -0,54 SEK (-0,76)
 • Periodens kassaflöde 22 102 KSEK (-4 550)
 • Investeringar i produktutveckling 1 337 KSEK (487)

Perioden, 1 juli 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättning 2 781 KSEK (2 602)
 • Rörelsens kostnader 14 723 KSEK (12 045)
 • Resultat efter finansiella poster -7 525 KSEK (-6 670)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  -1,54 SEK (-1,35)
 • Periodens kassaflöde 13 488 KSEK (-7 463)
 • Investeringar i produktutveckling 3 152 KSEK (1 476)

Viktiga händelser under kvartalet 1 oktober - 31 december 2018

 • I oktober erhöll Unibap en följdbeställning på rymddatorer från en befintlig kund, Satellogic S.A., till en summa av $122,000 USD. Leveransen skedde under december.
 • I november tillträdde Ulrika Bergström tjänsten som CFO.
 • Unibap erhöll i november ett lånelöfte om 6 MSEK från en befintlig aktieägare, vilket delvis utnyttjades i december då Unibap avropade 2 MSEK. Återbetalning skedde i början av januari.
 • I december påbörjade Unibap sin medverkan i ett forskningsprojekt kring självstyrande skogsmaskiner. Projektet ska fortgå till 2020 under ledning av Skogforsk.
 • Unibap slutförde den 14 december den företrädesemission, av aktier och teckningsoptioner, som offentliggjordes den 16 november. Emissionen tecknades till 106 procent och gav bolaget drygt 32 MSEK före emissionskostnader.
 • Mikael Klintberg lämnade sin tjänst som försäljningschef vid Unibap den 31 december 2018. Under rekryteringsperioden kommer Head of marketing and business development att stödja det operativa säljarbetet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • I januari tecknade Unibap ett avtal med ABB att ingå i deras partnernätverk för robotar med möjlighet att bli auktoriserad Value partner.
 • Under november ingick Unibap en avsiktsförklaring, vilket i januari resulterade i att bolaget tecknade ett licensavtal med amerikanska Moog Inc för AI avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar. Avtalet omfattar en engångslicensavgift om 425 000 USD samt därtill en fast royalty per såld produkt.
 • Från och med februari har Unibap förstärkt sitt team inom försäljning och affärsutveckling genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp under en begränsad tid ska arbeta som konsulter två dagar i veckan.
 • I februari ingick Unibap avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G-förberedd (5G ready) demoanläggning under första halvan av 2019, där teknologier och förmågor för framtidens fabriker kommer att visas. 

VD har ordet

Under andra kvartalet har vi framförallt fokuserat på leveranser, produktutveckling, paketering av erbjudanden och partneretablering för vår sälj- och marknadsstrategi. Denna strategi används nu för kundbesök, leveranser och nya åtaganden. För att förtydliga våra erbjudanden och partnerskap reviderar vi även stora delar av vår marknadskommunikation.

En övertecknad företrädesemission på drygt 32 miljoner kronor genomfördes under december. Emissionen kommer att användas för att öka kapaciteten inom försäljning, produktutveckling och internationalisering - bland annat genom rekrytering inom försäljning och affärsutveckling. Vi har även introducerat vår nya finanschef, Ulrika Bergström, som från och med denna rapport leder det finansiella arbetet och deltar vid bolagets investerarträffar.

Industri - digitaliserad kvalitetssäkring och flexibel automation

En milstolpe inom automatiserad kvalitetssäkring var de framgångsrika fabrikstesterna (Site Acceptance Test) som har genomförts tillsammans med Husqvarna Group.

För att kunna erbjuda produktionssystem och fabriksstyrningstjänster via industriella moln har vi etablerat ett samarbete med GE Digital. Vidare har vi inlett ett samarbete med ABB, där Unibap som "Value Partner" tillför digitaliserad kvalitetskontroll i värdekedjan för industrirobotik (med möjlighet till ytterligare värdeförädling genom robotstyrning). Företagen kommer också genomföra marknadsbearbetning tillsammans.

Tillsammans med Intel kommer vi under våren bygga upp en fullskalig demonstrator för intelligent och flexibel automation samt automatiserad kvalitetskontroll. Demoanläggningen, som inkluderar 5G-teknik, kommer dels att finnas tillgänglig i Kista för kundbesök, men även ambulera jorden över på stora mässor. En tvilling av anläggningen kommer att finnas hos Unibap.

Rymd och övervakning

Jag är stolt över att vi fortsätter leverera följdbeställningar av våra rymddatorer för uppsändning i satellitsystem. Vår internationellt erkända kompetens och teknik ligger till grund för ett licensavtal (inklusive distributionsrätt för våra befintliga produkter) med amerikanska Moog Inc. Det betyder mycket för att stärka Unibaps marknadsposition och försäljning inom rymd- och flygområdet.

Omvärld och marknad

Innovativa automationslösningar efterfrågas i allt högre grad av företag som vill realisera produktivitets- och optimeringsvinster. Trenden att utlokalisera produktion till Asien avtar allt mer i takt med att förståelsen för de smarta fabrikerna ökar.

Vi är fast beslutna att fortsätta växa och utveckla våra positioner med nya och större affärer, fler partnerskap samt fortsatta investeringar i produkter och erbjudanden.

Uppsala i februari 2019

Fredrik Bruhn, VD

Halvårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala 2019-02-26

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
[email protected]
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA