REGMAR

Unibap Delårsrapport juli 2021 - mars 2022

Delårsrapport juli 2021 - mars 2022

Januari - mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 860 KSEK (1 848)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 024 KSEK (-7 214)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 300 KSEK (-6 948)
 • Resultat per aktie -1,24 SEK (-0,86)

 

Juli 2021 - mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 917 KSEK (8 465)
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 366 KSEK (-18 126)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 534 KSEK (-17 145)
 • Resultat per aktie -2,92 SEK (-2,11)

 

  

Väsentliga händelser januari - mars 2022

 • Ytterligare en lyckad uppskjutning av SpaceCloud genomfördes den 13 januari från Cape Canaveral med SpaceX Transporter-3 mission
 • Unibap vinner uppföljningsorder från Husqvarna AB gällande utbyggnad av befintlig avsyningscell
 • Unibap och Northvolt ingår samarbetsavtal.
 • Anders Blomberg lämnar VD-posten på Unibap och Lena W Jansson, Head of Communication and Talent, utses till tf. VD fram till dess en ny VD är rekryterad
 • Unibap och Saab Emerging Technologies tecknar långsiktigt samarbetsavtal
 • Unibap erhåller en order från Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) på SpaceCloud utvecklingsmoduler
 • Unibap och AI Sweden etablerar SpaceEdge och beviljas bidrag från Rymdstyrelsen


Händelser efter periodens utgång

 • Under april flyttade Unibap till nya och större lokaler i Uppsala, vilka är bättre anpassade för den expansiva fas som bolaget befinner sig i.
 • I början av maj lanserade AI Sweden ett världsledande "Edge Learning Consortium" där Unibap etablerar SpaceEdge som ger alla möjlighet att utveckla, testa och integrera satellitapplikationer i rymden.
 • Den 10 maj inkluderades SpaceCloud på Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademiens (IVA:s) 100-list, som i år särskilt uppmärksammar forskning på temat teknik i mänsklighetens tjänst.

VD har ordet

 

Unibap bevisar sin teknologi och affärsmodell i rymden!

Vi kan se tillbaka på ytterligare ett spännande kvartal som inleddes på bästa sätt med att vi den 13 januari genomförde vår andra lyckade uppskjutning av SpaceCloud tillsammans med D-Orbit från Cape Canaveral, Florida. Vi har nu i två rymdmissioner bevisat SpaceCloud i rymden, samt inlett kommersialisering med våra första betalande kunder för data från rymden.   Vi har visat att vi via SpaceCloud kan uppdatera en satellit med nya funktioner när den är i omloppsbana. Vi kan nu skapa relevant information på 1-3 minuter, reducera databandbredden med upp till 99,9% och öka den potentiella nyttjandegraden på en satellit med över 30 gånger. Detta, tillsammans med att nästan vem som helst nu kan skapa en app för rymddata, förändrar spelplanen för hela rymdindustrin.

Under februari lämnade Anders Blomberg VD-rollen. Jag är stolt över förtroendet att axla rollen som tillförordnad VD, till dess att en ny VD rekryterats. Vi är inne i en intensiv och spännande period för bolaget där vi accelererat vårt arbete i pågående kund- och utvecklingsprojekt för att möta den kraftigt ökade efterfrågan och de högt ställda förväntningar som marknaden har på Unibap. Det har resulterat i ökade kostnader, något som är nödvändigt för att snabbt kunna bygga en infrastruktur för att fånga den enorma marknadspotentialen.  Under kvartalet har vi rekryterat tretton nya kollegor, främst ingenjörer. Den första mars anslöt även vår nya försäljningschef för jordaffärer i Richard Peterson Wigh till bolaget.

På kundsidan har vi under kvartalet kunnat kommunicera flera positiva nyheter. Inom affärsområdet rymd har Den japanska rymdorganisationen JAXA har lagt en order på utvecklingsenheter av våra rymd-datorer iX-5 och iX-10.  Denna order innebär ett erkännande från en av världens ledande rymdaktörer att SpaceCloud ses som framtiden för smart datahantering i rymden.

Vi har vidare tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med SAAB Emerging Technologies, SET, ett dotterbolag till SAAB. Samarbetet, som handlar om att utveckla tjänsteerbjudanden kopplat till SpaceCloud, ger oss en långsiktig partner med global närvaro på viktiga marknader. Tillsammans har vi en unik styrka och möjlighet att skapa förmågor från mjukvara och leverera snabb lägesbild, något som det finns en stor efterfrågan av.

I februari inledde vi ett samarbete med Northvolt Revolt för att utveckla en ny teknik för återvinning av batterier. Samarbetet påbörjades omedelbart med målet att implementera en fungerande lösning på Northvolts anläggningar under de kommande åren. Vi har under Mars månad tillsammans med Northvolt Revolt och Mälardalens universitet fått ett innovationsbidrag där Unibaps del är ca 2 MSEK, vilket säkerställer möjligheterna att gemensamt kunna ta fram en pilotanläggning för att kunna demonstrera och ytterligare utveckla förmågan.  Vi ser att det finns stora möjligheter inom affärsområdet som sådant och är glada att vara en del av den gröna omställningen.

I mars kunde vi kommunicera etableringen av SpaceEdge som världens första testbädd för rymdapp-utveckling med möjlighet att skicka upp appar till SpaceCloud-satelliter. Satsningen sker i samarbete med AI Sweden, med stöd av Rymdstyrelsen. Vi har under kvartalet gått från en situation där pandemin klingat av för att ersättas av ett krig i Europa. För Unibap har denna nya situation inte inneburit någon omedelbar påverkan. Däremot har kriget tydligt visat hur viktig snabb lägesbildsinformation blivit för Ukrainas försvar och som en följda av det ser vi en kraftigt ökad efterfrågan från försvarssektorn.

 nder april flyttade vi till nya större lokaler i Uppsala, mer anpassade för den expansiva fas som vi befinner oss i. Det är en stor glädje att vi nu kan arbeta tillsammans igen och stärka den teamkänsla som utmärker oss som bolag. Jag ser med tillförsikt fram emot en spännande fortsättning på 2022 där vi tillsammans med kunder och samarbetspartners öppnar och utvecklar nya marknader både i rymden och på jorden.

 

Uppsala i maj 2022

Lena W Jansson, tf. VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2022-05-12

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 72 450 15 15

 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA