REGMAR

Delårsrapport januari - september 2023

Juli - september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 745 KSEK (2 992)
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 512 KSEK (-12 151)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 8 318 KSEK (-12 416)
 • Resultat per aktie 0,71 SEK (-1,26)

 

 

Januari - september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 40 448 KSEK (15 832)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 753 KSEK (-32 957)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 606 KSEK (-33 559)
 • Resultat per aktie -1,00 SEK (-3,58)

 

 

 

 

Väsentliga händelser juli - september 2023

 • Unibap blir utvalda att delta i FMV:s och danska försvarsministeriets rymdprojekt Bifrost som ska utveckla satellitteknik med hjälp av AI
 • Prevas tar över Unibaps industriverksamhet, varvid Unibap väljer att fokusera fullt på sin rymdverksamhet
 • Unibap erhåller en uppföljningsorder för hårdvara från bolagets distributör i USA
 • Styrelsen i Unibap har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 85 MSEK villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande
 • Unibap och AI Sweden erhåller finansiering från Rymdstyrelsen för SpaceEdge Fas 2
 • Unibap erhåller en uppföljningsorder på SpaceCloud®-lösningar från en kund på den japanska marknaden


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap offentliggör utfall i företrädesemissionen som tillför bolaget ca 85 MSEK före emissionskostnader
 • Unibap erhåller en order för bolagets SpaceCloud®-lösning till ett serviceuppdrag i rymden
 • Unibaps israeliske kund har valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt

VD har ordet

 

Fortsatta leveranser i våra konstellationsprojekt ger kraftigt ökade intäkter i kvartalet

 

Under kvartalet har vi fortsatt att leverera inom ramen för de konstellationsprojekt (volymordrar) vi tidigare vunnit. Intäkterna för årets första nio månader ökade med +155% jämfört med samma period föregående år. Med ökade intäkter följer också ett starkt förbättrat resultat, där vi visade positivt resultat under Q3, och en markant resultatförbättring för de första nio månaderna.

Efter kvartalets utgång har vår israeliske kund valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt i enlighet med klausuler i gällande avtal. Beslutet är inte hänförligt till Unibaps prestation, utan med referens till rådande situation. Beslutet kommer med stor sannolikhet att påverka Unibaps intäkter negativt under det fjärde kvartalet. Vår målsättning om dubblad omsättning under 2023 kvarstår.

Merparten av leveranserna under Q3 var till konstellationsprojektet avseende delar av vår iX10-lösning. Detta är ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vår leveransförmåga. Under kvartalet flyttade vi in i våra nya produktionslokaler med dedikerade renrum för slutmontering och test av rymddatorer. I de nya lokalerna finns utrymme och utrustning för att svara upp mot vårt mål att ha en produktionskapacitet på 100 enheter/år under 2024.

Unibap är fortfarande i en tidig tillväxtfas, så det är rimligt att anta att orderingång och intäkter, och därmed resultat och kassaflöde, kommer att variera mellan kvartal. Oavsett detta, så är den underliggande trenden fortsatt positiv. Under kvartalet fick vi uppföljningsordrar till ett värde av 5,8 MSEK från befintliga kunder både inom pågående kvalificeringsprojekt (för att bli in designade) och inom externt finansierade utvecklingsprojekt. Vår ambition att vinna fler kvalificeringsprojekt och på sikt konvertera dessa till konstellationsprojekt kvarstår. Vi ser ett fortsatt stort intresse för vårt SpaceCloud®-erbjudande på marknaden.

SpaceCloud®-erbjudandet består av hårdvara, mjukvara och tjänster. Mixen varierar mellan kundprojekt, men generellt så har kvalificeringsprojekt, i jämförelse med konstellationsprojekt, en högre andel tjänster, ofta i form av designtjänster. Förändringar i mixen kommer även att påverka marginalerna i våra kundprojekt, då konstellationsprojekt generellt bedöms kunna ge högre marginaler.  Av leveranserna mot konstellationsprojekten i Q3, utgjordes merparten av hårdvara.

Efter kvartalets utgång har vi vunnit ytterligare ett kvalificeringsprojekt för vår etablerade iX5 lösning. Kunden är en ny amerikansk kund verksam inom Space Servicing. Inom Space Servicing finns ett behov av Edge Computing för att kunna hantera ett stort antal sensorer, men även av Autonomous Operation för att kunna hantera komplexa situationer, t.ex. dockning mellan rymdfarkoster, utan att vänta på kommando från jorden. Unibap är väl positionerat för dessa användarfall.

Q3 var även ett viktigt strategiskt kvartal för Unibap. Vi genomförde en renodling av verksamheten genom avyttringen av vår industriverksamhet till Prevas AB samt annonserade en fullt garanterad nyemission. Emissionen slutfördes efter kvartalets utgång, och möjliggör starkare balansräkning, fortsatt teknikinnovation samt ökad marknadsbearbetning. Båda händelserna syftade till att tillvarata de kommersiella framsteg vi gjort inom rymdverksamheten samt den möjlighet vi ser på rymdmarknaden för Edge Computing. Vår positiva syn på rymddatormarknaden kvarstår, och vi ser att vi har en fortsatt stark konkurrensposition inom det framväxande segmentet för COTS-lösningar mot Edge Computing i rymden.

Vi har fortsatt att leverera enstaka kompletta tidiga versioner av iX10 till kunder under Q3. Planen att uppnå TRL9 för iX10 under 2024 kvarstår, men som tidigare är vi beroende av yttre faktorer, främst kunders och samarbetspartners planerade uppskjutningar. I samband med att våra produktfamiljer iX5 och iX10 mognar, har fokus legat mer mot standardreleaser än kundanpassningar, vilket har lett till ökad aktivering av utvecklingskostnader under året.

Under Q3 har vi deltagit på den viktiga mässan SmallSat i Utah, USA. Vi ser en fortsatt stark rymdmarknad pådriven av geopolitik (kritisk infrastruktur, transporter mm) och miljöeffekter (översvämningar, skogsbränder mm), samt vissa tecken på en återhämtning av riskkapitalinvesteringar under 2023 efter ett svagt 2022. Intresset för Edge Computing visade sig bland annat vid vårt välbesökta seminarium under SmallSat. Vi hade representanter från bl.a.
från OHB Group (satellitintegratör), AWS (cloud leverantör) samt Little Place Labs (3e parts mjukvara) som alla pratade om Edge Computing i rymden och om deras samarbete med Unibap.

Målen för de kommande kvartalen är fortsatt att:

1) Öka vår operationella förmåga för att matcha de kommersiella framstegen

2) Utveckla kommande generation iX10 till samma mognadsgrad som den etablerade iX5

3) Fortsätta erhålla och genomföra kvalificeringsprojekt för att på sikt konvertera dessa till konstellationsprojekt.

De finansiella målen om att vi siktar på dubblerad omsättning under 2023, samt ett positivt kassaflöde under 2024, kvarstår.

 

Uppsala i november 2023

Johan Åman, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2023-11-21

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman

VD

[email protected]

+46 70 821 00 51

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november, 2023 klockan 08.00 CET.  

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA