REGMAR

Delårsrapport januari - mars 2023

Januari - mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 957 KSEK (5 860)
  • Rörelseresultatet uppgick till -12 605 KSEK (-11 024)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 094 KSEK (-11 300)
  • Resultat per aktie -1,33 SEK (-1,24)

 Väsentliga händelser januari - mars 2023

  • Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellit-konstellation om totalt 6,2 MEUR att avropas i tre delar. Den första delen om 1,7 MEUR är avropad av kund.
  • Unibap erhåller en order på bolagets SpaceCloud-lösning från Thales Alenia Space, med ett ordervärde på 182 KEUR.
  • Unibap erhåller en order från bolagets distributör i USA, Moog Inc, om 430 KUSD, för iX10 Developmet-, Engineering och Flight-modeller
  • Unibap erhåller en uppföljningsorder från Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) om 473 KEUR för iX10 engineering- och flight-modeller.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Unibap publicerar årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 2021/2022
  • Unibap säkrar en kreditfacilitet om 20 MSEK samt, för att försäkra att eget kapital inte förbrukas, ett bindande emissionsåtagande om 20 MSEK från bolagets största aktieägare.

 

 

 

VD har ordet

 

Fortsatt stark orderingång för vårt erbjudande inom rymd

Första kvartalet 2023 byggde vidare på de kommersiella framgångarna under sista kvartalet 2022. De viktigaste affärerna var en större konstellationsorder från en mindre europeisk satellitintegratör, en uppföljningsorder från JAXA (japanska rymdmyndigheten) samt en order från vår amerikanska distributör Moog. Vi har nu vunnit konstellationsaffärer (volymaffärer) för vår etablerade iX5 lösning, samt kvalificeringsprojekt för vår nya iX10 lösning. Affärerna består av rymddatorhårdvara i form av iX5 eller iX10, vårt SpaceCloud® mjukvaruerbjudande samt diverse servicetjänster, t.ex. integrationssupport.

Tillsammans med ett antal mindre affärer, så var den avtalade orderingången under kvartalet ca 78 MSEK, vilket gör att vi under de senaste två kvartalen har en avtalad orderingång på ca 117 MSEK.

Målen för 2023 är att utveckla våra operationella förmågor för att matcha de kommersiella framstegen, lyfta kommande generation iX10 att nå samma mognadsgrad som den etablerade iX5, samt fortsätta bedriva kvalificeringsprojekt med målet att i framtiden konvertera dessa till konstellationsprojekt. Finansiellt siktar vi på dubblerad omsättning under 2023, samt ett positivt kassaflöde under 2024.

Operationellt så pågår arbetet att under H2 2023 rampa upp vår produktion med målet att nå en produktionskapacitet på 100 datorenheter per år från början av 2024. Ett viktigt steg i detta är att vi avser flytta in i utvidgade och optimerade produktionslokaler under 2023.

iX5 har nått TRL9 (Technology Readiness Level) sedan 2022, och enligt nuvarande planering så kommer iX10 att också nå TRL9 under 2024. Planeringen för iX10 är delvis beroende på yttre faktorer, främst kunders och samarbetspartners raketuppskjutningsplaner. För iX10 så samarbetar vi med några partners för att få "flight heritage", samt bedriver kvalificeringsprojekt med några kunder för att vinna framtida konstellationer. Affärerna med JAXA och Moog under Q1 är två ytterligare kvalificeringsprojekt att lägga till vår portfölj av redan pågående kvalificeringsprojekt.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för avancerade datorlösningar inom rymdindustrin. Under Q1 har vi haft möjlighet att delta direkt eller tillsammans med vår distributör Moog på tre större mässor, samt besöka kunder i US och Europa. Trots en nedgång i riskkapitalinvesteringar in i rymdindustrin under 2022, så fortsätter rymdmarknaden att växa pådrivet av främst två faktorer; geopolitik (kritisk infrastruktur, transporter mm) samt miljöeffekter (översvämningar, skogsbränder mm). För Unibap ser vi detta i mixen av erhållna ordrar samt i våra dialoger med kunder.

Parallellt med vårt långsiktiga arbete för att finansiera våra målsättningar, så har vi säkrat kortsiktig finansiering med hjälp av våra större aktieägare. Vi är tacksamma för det förtroende och stöd som detta påvisar. Som tidigare, så ser vi positivt på våra möjligheter att finansiera vår verksamhet.

 

Uppsala i maj 2023

Johan Åman, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/,  samt biläggs detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 821 00 51

 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj, 2023 klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt bolag som med hjälp av Edge Computing erbjuder intelligenta AI-lösningar i rymden och på jorden. Unibap erbjuder tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molndatorlösningar i satelliter. På jorden kombineras AI med Machine Vision, sensorteknik, rymddata och robotik för att hjälpa våra kunder att effektivisera, kvalitetssäkra och automatisera sina processer. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA