Delårsrapport kvartal 3 1 juli 2018 - 31 mars 2019

Tredje kvartalet, 1 januari - 31 mars 2019

 • Nettoomsättning 2 549 KSEK (3 930)
 • Rörelsens kostnader 8 552 KSEK (9 265)
 • Resultat efter finansiella poster -4 454 KSEK (-4 666)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,69 SEK (-0,94)
 • Periodens kassaflöde - 6 793 KSEK (-7 048)
 • Investeringar i produktutveckling 1 286 KSEK (396)

Perioden, 1 juli 2018 - 31 mars 2019

 • Nettoomsättning 5 330 KSEK (6 532)
 • Rörelsens kostnader 23 277 KSEK (21 308)
 • Resultat efter finansiella poster -11 979 KSEK (-11 335)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -2,21 SEK (-2,29)
 • Periodens kassaflöde 6 694 KSEK (-14 511)
 • Investeringar i produktutveckling 4 438 KSEK (1 873)

Viktiga händelser under kvartalet 1 januari - 31 mars 2019

 • I januari tecknade Unibap ett avtal med ABB att ingå i deras partnernätverk för robotar med möjlighet att bli Auktoriserad ValuE Partner.
 • I januari tecknade bolaget ett licensavtal med amerikanska Moog Inc för AI avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar. Avtalet omfattar en engångslicensavgift om 425 000 USD samt därtill en fast royalty per såld produkt.
 • Från och med februari har Unibap förstärkt sitt team inom försäljning och affärsutveckling genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp under en begränsad tid ska arbeta som konsulter två dagar i veckan.
 • I februari ingick Unibap avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G- förberedd (5G ready) demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens fabriker kommer att visas.
 • Unibap mottog i mars en uppföljningsorder från Satellogic avseende rymdkomponenter om 99 900 USD.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Unibaps styrelse beslutade den 25 april att genomföra en riktad nyemission om 825 000 aktier till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 18 851 250 kronor före emissionskostnader. Tecknare i Nyemissionen är den kvalificerade institutionella investeraren Swedbank Robur Microcap samt Andras Vajlok.
 • I april blev det klart att Mikael Steiner tillträder som försäljningschef under våren 2019, dock senast 3 juli. Mikael kommer närmast från en roll som Head of Marketing and Sales, Northern Europe vid ABB Control Technologies. Ytterligare förstärkning av försäljnings- och marknadsorganisationen har skett genom nyrekrytering av Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist.

VD har ordet

Stort intresse för Unibaps industriella AI-lösningar

Under det tredje kvartalet har vi fokuserat på att synliggöra Unibaps lösningar, tjänsteerbjudande och produkter genom att delta på mässor och andra kundaktiviteter i Sverige, Danmark, Frankrike och Tyskland. Glädjande nog har vi upplevt ett stort intresse för vår produktionsoptimering och ökad automation genom digitalisering.

Särskilt intresse tilldrog sig "den digitala tråden för smarta fabriker", en lösning som syr ihop Unibaps förmågor inom automatiserad kvalitetsavsyning och intelligent flexibel automation med produktionssystem och analystjänster från General Electric. I samarbete med Intel integreras nu denna lösning i 5G-demonstratorn för smarta fabriker som lanseras vid "5G Business Summit" i Kista den 22-23 maj. Vi kommer fortsatt att genomföra flera kund- och investeraraktiviteter tillsammans med våra partner, dels vid Intels 5G Internet-of-Things-center i Kista men även globalt.

Vid Hannovermässan - världens största industrimässa - samt Scandinavian Coating i Köpenhamn visade vi tillsammans med vår partner Miba Industriteknik upp en miniatyriserad smart fabrik för industrilackering och ytbehandling. Vid Scandinavian Coating genomförde vi även gemensamma demonstrationer och presentationer tillsammans med Husqvarna och Meyer & Hjort. I Hannover besöktes demonstrationen av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, som såg den som ett bra exempel på akademisk spin-off som gör nytta i industrin.

Förutom att bearbeta marknaden ytterligare så arbetar vi hårt med att färdigställa flera stora kundprojekt. Leveransen till det amerikanska rymdbolaget Moog går helt enligt planerna och vi kommer att slutfakturera engångslicensavgiften under innevarande räkenskapsår, samt via Moog påbörja produktförsäljningen i USA.

Att erbjuda produktionsoptimering för fabriker med produktionslivscykler på 5-10 år är krävande, i synnerhet för en ny aktör som såväl tekniskt som organisatoriskt ska testas och verifieras innan systemen kan driftsättas. Denna långsiktiga process medför längre försäljningscykler, vilket har påverkat att omsättningen inte har haft önskad tillväxt under perioden. Detta är ett av de områden som vår nya försäljningschef Mikael Steiner kommer att ha stort fokus på. Mikael har erfarenhet av detta från sin tidigare roll som Head of Marketing and Sales Northern Europe på ABB Control Technologies.

Vårt strategiska arbete med att synliggöra Unibaps AI-drivna lösningar mot såväl företag som potentiella investerare resulterade mycket glädjande i att den institutionella fonden Swedbank Robur investerade i en riktad emission, där även Andras Vajlok deltog. Swedbank Robur valde att satsa på oss för att våra industrilösningar kan optimera den industriella produktionen.

Med samma hängivenhet, men med en mycket starkare finansiell ställning, fortsätter vi nu vårt arbete med leveranser, kunddialoger samt fortsatt utveckling av våra erbjudanden och strategiska samarbeten.

Uppsala i maj 2019

Fredrik Bruhn, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala 2019-05-23

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
[email protected]
+46 70 783 32 15 

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA