REG

Cidro Förvaltning AB har förvärvat aktier i Unibap AB (publ) varigenom gränsen för budplikt passerats

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER.

Detta pressmeddelande publiceras av Unibap AB (publ) för Cidro Förvaltning AB:s räkning, bolagets största aktieägare.

Unibap AB (publ) ("Unibap") offentliggjorde tidigare idag den 12 juni 2023 att styrelsen i Unibap, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 maj 2023, genomfört en riktad kvittningsemission av 1 882 793 aktier ("Nyemissionen") till Unibaps största aktieägare Cidro Förvaltning AB ("Cidro"). Cidro har tecknat samtliga aktier i Nyemissionen till en teckningskurs om 8,02 kronor per aktie och aktierna har tilldelats Cidro, som efter registrering av Nyemissionen kommer att inneha sammanlagt 3 782 793 aktier i Unibap, motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier och röster.

Förvärvet av aktier i Unibap innebär att bestämmelserna om budplikt i Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar av den 1 januari 2021 ("Takeover-reglerna") aktualiseras för Cidro.

Cidro avser inte att offentliggöra ett budpliktsbud utan att inom fyra veckor sälja ner sitt innehav till mindre än 30 procent av röstetalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Lindell, Styrelseledamot för Cidro
E-post: [email protected]
Tel: +46 (0)708 496 659

Unibap lämnar informationen i detta pressmeddelande för Cidros räkning i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2023 kl. 08:00 (CET).

Om Cidro Förvaltning AB

Cidro Förvaltning AB är ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 559068-5649, säte i Stockholm. Cidro Förvaltning AB kontrolleras av Peter Lindell.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier. Detta pressmeddelande har endast offentliggjorts på svenska.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA