REGMAR

Bokslutskommuniké januari - december 2023

Oktober - december 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 9 629 KSEK (6 215)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 272 KSEK (-10 697)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 844 KSEK (-10 841)
 • Resultat per aktie -0,44 SEK (-1,10)

Januari - december 2023

 • Nettoomsättning uppgick till 50 077 KSEK (22 048)
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 024 KSEK (-43 653)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 450 KSEK (-44 399)
 • Resultat per aktie -1,55 SEK (-4,67)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2023

Väsentliga händelser oktober - december 2023

 • Unibap tillförs cirka 85 MSEK före emissionskostnader i genomförd företrädesemission
 • Unibap erhåller en order för SpaceCloud®-lösning för ett serviceuppdrag i rymden
 • Unibaps israeliske kund har valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt vilket påverkar Unibaps intäkter negativt i det fjärde kvartalet
 • Unibap utser Emil Rönnbäck till ny CFO

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap erhåller en order från Hawaii Space Flight Laboratory, finansierade av NASA med värde 350 kUSD

VD har ordet

Intäkterna för helåret 2023 ökade med 127% relativt föregående kalenderår. Fjärde kvartalet innebar fortsatta leveranser mot de konstellationsprojekt (volymordrar) vi tidigare vunnit, samt även mot ett flertal kvalifikationsprojekt (för att bli indesignade). Samtliga hårdvaruenheter producerades för första gången i våra nya dedikerade produktionslokaler.

Under kvartalet vann vi även ordrar till ett värde av 14,4 MSEK från både nya kunder samt befintliga kunder inom pågående kvalificeringsprojekt. Nya kunder är givetvis viktigt för vår tillväxt, men minst lika viktigt är kvalitetsstämpeln som uppföljningsordrar från tidigare kunder innebär.

Unibaps israeliske kund har som tidigare publicerats valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt. Beslutet är inte hänförligt till Unibaps prestation, utan med referens till rådande situation, och förhandling pågår med kunden om kompensation för nedlagt arbete. Kontraktet signerades 2021 med avsikt att gemensamt med den israeliske kunden utveckla en avancerad variant inom SpaceCloud® iX5 familjen. Kunden har delfinansierat utvecklingen, med en option att senare köpa produkten för sin då planerade satellitkonstellation. I samband med den strategiska fokuseringen på vår rymdverksamhet under 2023, så har vi också valt att inte gå in i denna typ av projekt med kundledd produktutveckling framöver utan istället driva vår egen roadmap.

Vi bedömer dock att den utvecklade produkten har ett intresse på marknaden, varvid vi väljer att färdigställa projektet på egen hand, med syfte att lansera produkten under 2024. Beslutet från kunden har påverkat Unibaps nettoomsättning negativt med 9 MSEK under det fjärde kvartalet i form av en nedskrivning av upparbetade intäkter, men samtidigt balansförs 4,5 MSEK via aktiverat arbete för egen räkning. Trots detta nådde vi väl över vårt mål om dubblad nettoomsättning för helåret. Justerat för nedskrivningen, så skulle nettoomsättningen under kvartalet varit 18,7 MSEK till andra kunder, vilket understryker vår leveransförmåga.

Efter kvartalets utgång har vi publicerat en uppföljningsorder från Hawaii Space Flight Laboratory (HSFL) för ett projekt finansierat av NASA. HSFL har sedan tidigare integrerat vår iX5 lösning i sin första satellit HyTI, och har nu valt iX10 för sin andra satellit HyTI-2. SpaceCloud® iX10 har en ledande förmåga att hantera stora dataflöden från avancerade sensorer, kombinerat med stor beräkningskraft för snabbt beslutsfattande och datareduktion. Vi ser ett ökat kundintresse för våra produkter inom användningsområdet "Edge Computing in Space".

Q4 var ännu ett viktigt strategiskt kvartal för Unibap. Vi slutförde en fullt garanterad emission om 85 MSEK före kostnader. Emissionen möjliggör starkare balansräkning, fortsatt teknikinnovation samt ökad marknadsbearbetning. Syftet är att tillvarata de kommersiella framsteg vi gjort inom rymdverksamheten samt den möjlighet vi ser på marknaden för Edge Computing i rymden.

Vi nådde vår ambition om minst 100% tillväxt under 2023, underbyggt av arbetet med operationell förmåga, teknisk mognadsgrad samt nära kontakter med kunder och marknad, och ser med tillförsikt fram mot 2024.

Målen för 2024 är att:
1) Befästa operationell förmåga - specifikt att ha en leveranskapacitet av 100 enheter/år
2) Uppnå teknisk mognad - specifikt Technology Readiness Level 9 (TRL9) för iX10 i samarbete med partners och kunder
3) Fortsätta erhålla och genomföra kvalificeringsprojekt för att konvertera dessa till konstellationsprojekt
4) Erhålla minst en order på konstellationsprojekt

Vi ser en möjlighet till en genomsnittlig tillväxt på 30-50% årligen under de närmsta åren. Ambitionen är att nå 50% tillväxt under 2024. Vår satsning mot rymdmarknaden är fortfarande i en tidig tillväxtfas, så det är rimligt att anta att orderingång och intäkter, och därmed resultat och kassaflöde, kommer att variera mellan kvartal.

Uppsala i februari 2024

Johan  Åman, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs detta pressmeddelande.

Uppsala, 2024-02-08

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
VD

[email protected]

+46 70 821 00 51

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari, 2024 klockan 08.00 CET. 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA