Bokslutskommuniké 1 juli 2017 - 30 juni 2018

Fjärde kvartalet, 1 april - 30 juni 2018

 • Nettoomsättning 2 775 KSEK (632)
 • Rörelsens kostnader 8 890 KSEK (5 115)
 • Resultat efter finansiella poster -3 680 KSEK (-2 831)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,76 SEK (-0,58)
 • Periodens kassaflöde -4 642 KSEK (16 411)

Perioden 1 juli 2017 - 30 juni 2018

 • Nettoomsättning 8 743 KSEK (3 658)
 • Rörelsens kostnader 30 192 KSEK (14 032)
 • Resultat efter finansiella poster -15 565 KSEK (-7 017)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -3,20 SEK (-1,98)
 • Periodens kassaflöde -19 153 KSEK (32 975)

Viktiga händelser under perioden 1 april - 30 juni 2018

 • Husqvarna Group AB beställer automatiserad, intelligent kvalitetssäkring för 3 550 KSEK
 • Bombardier Transportation Sweden AB beställer en mindre förstudie, en så kallad Proof-of-Concept-studie, rörande autonoma transportlösningar baserade på IVS-teknologi.
 • VINNOVA-projektet "Perfect Sense" inom automatiserad, digitaliserad kvalitetssäkring påbörjas i slutet av maj.
 • Unibap inleder samarbete med Brainpool för att stödja unga talanger med särskild begåvning.
 • Som enda inbjudna svenska bolag deltar Unibap vid EU-möte i Valencia, Spanien, med tema innovation.
 • Unibap deltar vid Redeyes rymdevent om industrins möjligheter och utmaningar.
 • Unibap deltar vid konferensen ESA/CNES Small Satellite System and Services Symposium i Italien.
 • Unibap tar första plats för bästa kvalitet samt andra plats för bästa kursutveckling för noterade microbolag när SvD Börs Plus IPO Guiden delar ut pris för 2017 års bästa noteringar.
 • Robert Nyberg, Head of Marketing and Business development, tillträder den 1 maj.
 • Rekrytering av Ulrika Bergström, ny CFO, som tillträder under hösten 2018.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Unibap har framgångsrikt levererat en förstudie till Bombardier Transportation Sweden AB rörande framtidens autonoma transportlösningar baserade på IVS-teknologi.
 • Unibap tecknar ett långsiktigt samarbetsavtal med Miba Industriteknik gällande kvalitetssäkring inom industriell lackering.
 • Unibap deltar vid Brainpools seminarium i Almedalen, "Hur skapar vi ett intelligentare Sverige".
 • David Bray ansluter sig till Unibaps advisory board som Senior advisor.
 • Unibap fortsätter utveckla automationsfunktionalitet för montering och andra breda tillämpningar - helt utan programmering.
 • Nasa ger Unibap uppdraget att leverera SpaceCloud-lösning till nytt satellitprojekt inom precisionsjordbruk.
 • Unibap deltar vid konferensen The Annual Small Satellite Conference i Utah, USA.
 • Unibap flyttar till nya och större lokaler i Uppsala.

VD har ordet

Under det första året på Nasdaq First North har Unibap tagit stora kliv inom våra erbjudanden för intelligent industriell automation, autonom kvalitetskontroll samt informationsbearbetning i rymdsystem.

Automatiserad, digitaliserad kvalitetssäkring

Skalbara digitaliseringstjänster för kontinuerlig kvalitetskontroll produktifieras (QA as a Service, QAaS) och förädlas i samarbete med industrikunder som Husqvarna Group och Epiroc. Ytterligare intäkter från skarpa produktionsinstallationer - initialt från försäljning av licensavtal, artikelunderhåll och systemhårdvara - förväntas under andra halvan av nuvarande räkenskapsår (januari-juni 2019) med en gradvis infasning av QAaS.

Unibap har arbetat aktivt med att etablera samarbeten för uppskalning. Tillsammans med utvalda partner inleds under hösten marknadsföringen av ett skalbart produkterbjudande för kvalitetssäkringstjänster inom industriell komponentlackering. Erbjudandet utgår från en generalisering av pågående leveranser. För att illustrera potentialen - och även utmaningarna - med erbjudandet så kan det nämnas att ett tiotal av Unibaps större kunder representerar en volym i storleksordningen 10 miljoner artiklar per år. Denna nivå (och även betydligt större volymer) kan hanteras med hjälp av egna lösningar i kombination med tjänster hos större dataplattformar.

Unibaps sälj- och marknadsarbete visar att kundernas värdeförädling kan öka signifikant om kvalitetskontrollen kombineras med automationssteg som montering eller bearbetning. Under året har vi genomfört ett lyckat forskningsprojekt - "Perfect View" - som har tillfört basblock som nu ingår i våra produkterbjudanden. Vi genomför nu ytterligare ett projekt, "Perfect Sense", där syftet är att skapa självgenererande artificiell intelligens som drastiskt kan minska tiden för fabriksdigitalisering, så som exempelvis automatiserad kvalitetskontroll.

Intelligent, digitaliserad automation

Utvecklingen av intelligent automation (IA) fortskrider och under året har vi visat upp flera exempel vid mässor och i sociala medier. Utifrån IA-plattformen för vi strategiska diskussioner med våra partner om framtida kombinationserbjudanden med robotautomation och kvalitetssäkringstjänster.

Unibap har under året levererat intelligenta seendesystem och integrationsstöd till företaget Ekobot, som har påbörjat fältdemonstrationer av sitt robotsystem för ogräsrensning. Unibap baserar integrationen på mjukvarusynergier från industriell kvalitetssäkring och precisionsjordbruk med stöd av satellitsystem. Marknaden för precisionsjordbruk ökar kraftigt med stora behov av att länka samman olika segment, varav robotik och självlärande system är viktiga områden för Unibap, med stora synergier mellan våra affärsområden.

Rymd och övervakning

Nasa, Försvarets Materielverk, amerikanska flygvapnet samt återkommande, befintliga användare återfinns på kundlistan i rymdsegmentet - en stark indikator på att informationsbearbetning ombord på satelliter nu slår igenom stort. Intresset för Unibaps produkter, med den nya Deep Delphi iX5 AI-serverlösningen i spetsen, var mycket stort under småsatellitmässan i Utah, där Unibap ställde ut tillsammans med MOOG Broad Reach. Intresset drivs bland annat av att Nasa har valt att använda Unibaps SpaceCloud-lösningar för en teknikdemonstration inom precisionsjordbruk. Unibap har också etablerat en ny försäljningskanal i USA genom partnerskap med Troxel Aerospace Industries, Inc.

Omvärld

Marknaden för industrirobotik och associerade tjänster fortsätter att öka och analysföretaget Million Insights estimerar marknaden till cirka 400 miljarder kronor år 2020. Automatiseringen drivs bland annat av ökade operativa tillverkningskostnader.

Företagsutveckling

Produktifieringen, etableringen av demorum och ökningen av personal har under året medfört krav på större lokalytor i både Uppsala och Västerås. I slutet av räkenskapsåret (juni 2018) var vi 23 anställda inklusive konsulter. Arbetet med att optimera arbetsmetodik, uppnå certifieringar och öka effektiviteten ger resultat. Bolaget har nu ändamålsenliga lokaler för tillväxt och möjlighet att genomföra snabba offertutvärderingar. Produktifieringen inom industritjänsteerbjudandet samt GDPR-anpassningar har medfört intensifierad forskning och utveckling samt tunga investeringar i ny IT-infrastruktur .

Unibap är nu redo att växa och erbjuda industrin högre kvalitet, större kapacitet och utökad flexibilitet med lösningar inom konceptet smarta fabriker.

Uppsala i september 2018

Fredrik Bruhn, VD

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2018-09-06

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
[email protected] 
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Webbplats
www.unibap.com

Prenumerera

Få löpande information från Unibap via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn UNIBAP ISIN-kod SE0009606809 Certified Adviser FNCA