REG

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North"). Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 11 juni 2024. Första dag för handel på Nasdaq First North är 12 juni 2024.

Tingsvalvets aktier och teckningsoptioner handlas idag på Spotlight Stock Market och den 15 april 2024 meddelade Bolaget att Bolaget återupptagit processen avseende listbyte till Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har idag lämnat ett villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North av Tingsvalvets A-aktier, B-aktier, preferensaktier och teckningsoptioner. I samband med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Spotlight Stock Market. Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 11 juni 2024. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 12 juni 2024.

Godkännandet är villkorat av att: (i) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument med överenskommet innehåll innan handeln påbörjas på Nasdaq First North; (ii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook;  och (iii) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Tingsvalvet gör en sammantagen bedömning att en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förväntad ökad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Noteringen vid Nasdaq First North bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Tingsvalvet kommer med anledning av listbytet publicera ett tilläggsdokument på Bolagets hemsida idag, den 28 maj 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61    Tel: +46 70 618 24 60

Email: [email protected]  Email: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 16.00 CEST.

Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,9 miljarder kronor.

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.


Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Certified Adviser Vator

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61