Kommuniké från Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma

Måndagen den 23 maj 2022 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma och stämman beslutande bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att utdela ett belopp om 7,60 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 23 104 000 kr. Avstämningsdagen för rätt till utdelning är den 25 maj 2022. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 31 maj 2022.

Apportemission
Styrelsen har utsett Baker Tilly Umeå AB, med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor, att såsom särskild revisor upprätta och underteckna revisorsyttranden enligt 13 kap. 8 § samt 13 kap. 23 § aktiebolagslagen i anledning av det i kallelsen intagna förslaget till beslut om apportemission. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om särskild revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission av högst 3 400 000 Stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 400 000 kronor med betalning genom tillskjutande av apportegendom. För apportemissionen ska villkoren som framgår av kallelsen gälla.

Ändringar av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen genom fyra separata beslut om bolagsordningsändringar vilka ska kunna registreras i förhållande till utfallet av de i kallelsen föreslagna besluten om emission.

Företrädesemission av Units
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission av Preferensaktier och teckningsoptioner i form av "Units". Varje Unit består av en Preferensaktie och en teckningsoption. För emission av Units ska villkoren som framgår av kallelsen gälla.

Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 8 900 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 8 900 000 kronor. För beslutet ska villkoren som framgår av kallelsen gälla.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och entledigade styrelseledamot Henrik Morén samt omvalde styrelseledamöterna Nils Sköld, Juhani Nyman samt Nils Magnus Nilsson och nyvalde Sven Engwall.

Årsstämman valde att entlediga Nils Sköld som styrelseordförande och nyvalde Nils Magnus Nilsson till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till ordföranden samt 150 000 kr till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Revisor
Årsstämman nyvalde det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
+46 70 618 24 61
[email protected] 

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.


Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Arctic Securities

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61