REG

Kommuniké från årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Fredagen den 17 maj 2024 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma varpå följande beslutades:

 

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att utdela ett belopp om 24 kronor per preferensaktie, innebärande en utdelning om totalt 24 489 120 kronor, samt att resterande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå på stamaktier av serie A eller B. Årsstämman beslutade att utbetalning av utdelning till preferensaktier ska ske genom delbetalningar enligt följande:

 

i .Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 31 maj 2024;

ii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 28 juni 2024;

iii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning onsdagen den 31 juli 2024;

iv. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 30 augusti 2024;

v. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning måndagen den 30 september 2024;

vi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning torsdagen den 31 oktober 2024;

vii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 29 november 2024;

viii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning måndagen den 30 december 2024;

ix. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 31 januari 2025;

x. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning fredagen den 28 februari 2025;

xi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning måndagen den 31 mars 2025; och

xii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 040 760 kronor), med avstämningsdag för utdelning onsdagen den 30 april 2025.

Arvode åt styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, och 150 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisorbolag och revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och omvalde styrelseledamöterna Nils Magnus Nilsson, Per Berggren, Håkan Karlsson och Sven Engwall. Årsstämman omvalde Sven Engwall till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman omvalde KPMG till revisionsbolag för bolaget, med Therese Malmgren som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

_________________________

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Stockholm i maj 2024

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61    Tel: + 46 70 618 24 60

E-post: [email protected]   E-post: [email protected]

  

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,9 miljarder kronor.


Om Tingsvalvet

Tingsvalvet är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O'Learys och H&M

Webbplats
www.tingsvalvet.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn TINGS A ISIN-kod SE0018534471 Certified Adviser Vator

IR-Kontakt

Håkan Karlsson VD [email protected] 070 618 24 61