REGMAR

Time People Group meddelar att fusionen med SolidX avbryts

Time People Group AB (publ) ("TPG") och SolidX AB ("SolidX") offentliggjorde den 4 mars 2024 att bolagen ingått en avsiktsförklaring med avsikten att gå samman genom en fusion ("Avsiktsförklaringen"). Med anledning av strategiska överväganden har TPG och SolidX gemensamt beslutat att avbryta den planerade fusionen.

TPG och SolidX (tillsammans "Bolagen") ingick den 4 mars 2024 en avsiktsförklaring för att tydliggöra Bolagens avsikt beträffande ett samgående av TPG och SolidX. Samgåendet planerades att genomföras genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Med anledning av strategiska överväganden har Bolagen konstaterat att Fusionen inte är lämplig i nuläget, varför Bolagen gemensamt har beslutat att avbryta Fusionen. Den avbrutna Fusionen innebär emellertid inte ett hinder mot att det i framtiden kan föreligga förutsättningar för ett samgående mellan TPG och SolidX.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare i samband med Fusionen. Wigge har varit legal rådgivare i samband med Fusionen.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga den självklara arenan för framgångsrika specialistbolag.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:
Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), mejl:
[email protected]

Tony Andersson, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), mejl: [email protected]


Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl 19.00 CEST.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef och vd Efftre [email protected] +46(0)70 261 73 30