Om Time People Group

Time People Group AB

Bransch Teknik

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Besöksadress Kungsgatan 62
Postadress Stockholm
Webbplats www.timepeoplegroup.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef
Sofia Lindman Ekonomichef
Rebecka Flink Marknadschef
Else Pedersen Affärsområdesansvarig People and Culture
Mikael Petrén Vd Metamatrix AB
Per Elgh Vd Waymark Solutions AB
Ola Gustafson Vd Brivalo Consulting AB
Jonas Göransson TF bolagschef Novatrox
Maarten Merckx Bolagschef Olingo
Örjan Kihlbaum Bolagschef Efftre
Peter Larsson Vd Exsec
Samaa Sarsour Bolagschef Efftre

Styrelse

Tony Andersson Styrelseordförande
Per Elgh Styrelseledamot
Else Pedersen Styrelseledamot
Magnus Lönn Styrelseledamot

Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma den 31 augusti 2017

§ 1 Firma

Bolagets firma är Time People Group AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen, köp och försäljning av programvara samt direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital utgör lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5.000.000 stycken och högst 20.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av:
3 - 10 ledamöter
med 0 - 10 suppleanter

Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. De'nna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets
utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0501 - 0430

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Time_People_Group_Bolagsordning_2017-08-31.pdf

Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30