REGMAR

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november 2022 - 31 januari 2023

Time People Group uppvisar en omsättning på 81,1 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,6 MSEK vilket innebär en marginellt minskad omsättning jämfört med samma period förra året.

Omsättningen under perioden uppgick till 81,1 MSEK (82,5 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,6 MSEK (7,7 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 6,9 % (9,4 %). Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (4,0 MSEK). 

- Trots ett stort överutbud av konsulter på marknaden lyckades vi i stort behålla omsättningen på 81,1 MSEK i linje med samma kvartal för ett år sedan. Marginalen på 6,9 % har påverkats av uppstartskostnader av säkerhetsbolaget Exsec, en ovanligt hög sjukfrånvaro i perioden samt en något lägre beläggning jämfört med det rekordstarka kvartal tre förra året. 
 
Under perioden har vi, tillsammans med samarbetspartner, vunnit Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster inom arkitektur och systemutveckling samt med Adda för Sveriges kommuner och regioner. Vi har också vunnit eget ramavtal med Tullverket. Tre strategiskt viktiga avtal som innebär att vi kan få direkt tillgång till den mindre konjunkturkänsliga offentliga sektorn. Offentlig sektor är redan nu ett växande segment och vi bedömer att detta kommer påverka vår beläggning positivt. Detta visar att vår strategi att jobba med flera olika kundsegment ger god effekt, säger Peter Ewers, tf. koncernchef för Time People Group. 

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 februari till den 30 april släpps den 29 juni 2023. 

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern. 

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.  


För ytterligare information kontakta: 

Peter Ewers, tf. koncernchef, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected] 

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected] 

 
Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2023 kl 08.30 CET. 


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30