Time People Group delårsrapport 1 maj 2023 till 31 juli 2023

Omsättningen under perioden uppgick till 57,1 MSEK (69,7 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på -3,1 MSEK (2,4 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var -5,4 % (3,4 %). Resultatet efter skatt uppgick till -4,8 MSEK (295 TSEK).

Första kvartalet (Första maj till sista juli) har präglats av fortsatt inbromsning i konjunkturen och svagare efterfrågan på konsultmarknaden. Konsekvensen är att det finns ett stort antal konsulter tillgängliga vilket förlänger säljcyklerna. Vi har under kvartalet också sett en tydlig trend hos ett flertal kunder att spara genom medvetet hålla lägre aktivitet under sommarmånaderna. Vi har som en konsekvens av marknadsläget minskat antalet anställda med 8 konsulter under Q1. Tillsammans har detta under kvartalet påverkat både omsättning och marginal negativt jämfört med samma period förra året.

Givet marknadsläget och utvecklingen så fortsätter vi att se över och minska våra kostnader i koncernen och genom konsolidering till större och konkurrenskraftigare dotterbolag, vilket ger oss lägre personalkostnader för administration och andra fasta kostnader som bland annat lokaler. Från första maj har Metamatrix, Crio och Giraff gått samman under varumärket Metamatrix. Från 1 augusti är samtliga dotterbolag samlade på Kungsgatan i Stockholm. De positiva effekterna av detta kommer succesivt under de kommande kvartalen.

- Trots en utmanande konjunktur så kan vi glädjas åt att vi fortsätter att vinna ramavtal, senast med Utbildningsradion. Vi har glädjande nog också kvalificerat oss som leverantör i Värmdö kommuns dynamiska inköpssystem (DIS). Det är vår stora bredd med nischade specialistbolag som bidragit till framgången. Vi är glada att både befintliga och nya kunder ger oss förtroende och visar att vi är en partner att räkna med. Detta gör att vi fortsätter positionera oss väl mot viktiga kunder vilket utökar vår kundbas ytterligare, säger Peter Ewers, tf koncernchef på Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 augusti till den 31 oktober släpps 1 december 2023.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:
Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2023 kl 08.30 CEST.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30