REGMAR

Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 295 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 30,1 MSEK på helårsbasis, vilket innebär en ökad omsättning med 52 % samt en resultatförbättring om 78 % jämfört med samma period förra året. Periodens omsättning var 85 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 8,7 MSEK.

Omsättningen under perioden uppgick till 84,6 MSEK (63,3 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,7 MSEK (7,4 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (3,7 MSEK). Summerat över helåret, perioden 1 maj - 30 april uppgår omsättningen till 295 MSEK (194 MSEK) samt rörelseresultatet (EBITDA) till 30,1 MSEK (16,9 MSEK). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 17,8 MSEK (7,7 MSEK).

Styrelsen har, på årsstämman, föreslagit en utdelning på 1,35 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 4,2 % räknat på slutkursen 2022-04-30. 

- Alla våra bolag har haft en stor efterfrågan. Vi fortsätter att växa och har under slutet av kvartalet välkomnat in Metamatrix till gruppen vilket gör att vi nu tillsammans är över 170 anställda specialistkonsulter i koncernen. Vi avslutar också verksamhetsåret starkt med en rörelsemarginal om 10 % och en resultatökning på 78 % jämfört med samma period förra året, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 maj till den 31 juli släpps den 2 september 2022.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.


För ytterligare information kontakta:

 

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30