Time People Group AB (publ) släpper delårsrapport för perioden 1 augusti 2023 - 31 oktober 2023

Omsättningen under perioden uppgick till 71,8 MSEK (85,5 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 3,8 MSEK (6,6 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 5,3 % (7,7 %). Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (3,8 MSEK).

Vi har under perioden sett en förbättring av beläggningen och därmed en förbättring av både omsättning och resultat jämfört med första kvartalet men vi är precis som många kollegor i branschen påverkade av en lägre efterfrågan av konsulter, vilket bidrar till en mycket stor konkurrens om uppdragen. Vi ser också att priserna påverkats något neråt som konsekvens av den tuffa konkurrensen. Vi har fortsatt, och kommer fortsätta, ha fullt fokus på att förbättra lönsamheten genom effektivisering av verksamheten.

- Under perioden har vi jobbat med att framgångsrikt flytta konsulter till branscher med stabilare efterfrågan (t.ex. försvarsindustri, banker och myndigheter). Vi har under kvartalet också sett en växande efterfrågan rörande tillgänglighetsdirektivet från bank och e-handel, inför den nya lagstiftningen 2025. För oss leder det till lösningar som involverar specialister från flera av våra dotterbolag. Vi har också vunnit några viktiga affärer som strategisk partner gällande införande av agilt arbetssätt hos nya kunder, bland annat med Rederiaktiebolaget Eckerö, säger Peter Ewers, tf koncernchef på Time People Group.

Vi har anställt Monika Salamandra som ny vd för dotterbolaget Novatrox Consulting AB. Novatrox är vårt specialistbolag inom IT-arkitektur och AI. Monika kommer att börja den 1 februari 2024 och kommer närmast från Sopra Steria och dessförinnan CGI och Acando Consulting. Monika har framgångsrikt lett och utvecklat konsultteam sedan 2015.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på vår hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 november 2023 till den 31 januari 2024 släpps 1 mars 2024.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Tony Andersson, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]


Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2023 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30