Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 14 september 2023

Time People Group AB (publ) höll under torsdagen den 14 september 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående balanserade vinstmedel, inklusive årets vinst, 89 953 899 kronor, skall disponeras så att till utdelning lämnas 10 875 000 kronor (1,50 krona/aktie) och att resterande 79 078 899 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022/2023.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Per Elgh och Else Pedersen, nyval Tony Andersson och Magnus Lönn.

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes revisionsbolaget Grant Thornton AB.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till övriga i bolaget icke operativa bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, genomföra en eller flera nyemissioner fram till nästkommande årsstämma. Nyemissionerna får öka bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier med maximalt 10 procent. Nyemissionerna får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Befogenheten syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Första handelsdag exklusive rätt till utdelning är 15 september, avstämningsdag blir 18 september och utbetalningsdag 21 september.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ewers, tf vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30