Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 38,3 MSEK, en ökning med 25 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 4,0 MSEK som innebär en ökning på 11 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under perioden var 11 %.

Omsättningen under perioden uppgick till 38,3 MSEK (30,6 MSEK) och ett rörelseresultat (EBIT) på 3,8 MSEK (3,6 MSEK). Rörelseresultatet inkluderar en kostnad för goodwill på 246 KSEK. Rörelsemarginalen för kvartalet var 9,8 %. Rörelseresultat (EBITDA) 4,0 MSEK (3,6 MSEK) motsvarar en marginal på 10,5 %.

- Vi fortsätter att öka både vår omsättning och resultat under kvartalet. En stor del av ökningen kommer från nya affärer men vi har under kvartalet fortsatt att fördjupa vårt samarbete med många av våra kunder som också har valt att förlänga pågående avtal. Ett tydligt kvitto på det kundvärde våra specialistkonsulter levererar, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 februari till den 30 april släpps den 26 juni 2019 i samband med vår bokslutskommuniké.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

13 MARS 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30