Bokslutskommuniké 1 maj 2023 till 30 april 2024

Time People Group rapporterar en omsättning på 253,5 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,4 MSEK för helåret och en rörelsemarginal på 0,9 %. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 59,4 MSEK (78,1 MSEK) och rörelseresultatet (EBITDA) till 0,7 MSEK (4,3 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 1,2 % (5,5 %).

Räkenskapsåret har till stor del handlat om att hantera effekterna på marknaden från lågkonjunkturen, den höga inflationen och de stegrande räntorna. Vi har därför anpassat verksamheten till efterfrågan på marknaden och bedrivit ett framgångsrikt effektiviseringsarbete, som gett en resultatförbättrande effekt under verksamhetsåret med 2,7 MSEK och förväntas få en effekt under kommande år med 12,7 MSEK.

- Vi har genomfört väsentliga effektiviseringar och omstruktureringar som gör oss redo för tillväxt när marknadsläget förbättras. Vi ser fram emot en förbättrad konjunktur och en succesiv återgång till våra normala marginaler, säger Peter Ewers, tf koncernchef på Time People Group.

Time People Group har under året stärkt sina kundrelationer och tecknat flera nya ram- och direktkundsavtal, inklusive avtal med UR, Värmdö kommun, en stor bankkund, Kammarkollegiets ULV (med partner) samt ÅDA (offentlig sektor på Åland). Totalt har koncernen ett 40-tal sådana avtal med nyckelkunder inom både privat och offentlig sektor.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret.

Fullständig bokslutskommuniké finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 maj till den 31 juli släpps den 3 september 2024.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga den självklara arenan för framgångsrika specialistbolag.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ewers, tf koncernchef, Time People Group AB (publ), mejl:
[email protected]

Tony Andersson, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), mejl:  [email protected]


Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2024 kl 08.30 CEST.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef och vd Efftre [email protected] +46(0)70 261 73 30