Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

För fjärde kvartalet redovisar Time People Group en omsättning på 51,9 MSEK, en ökning med 66 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK, en ökning på 129 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13 %. Omsättningen för helåret uppgick till 161 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 15,4 MSEK. Styrelsen föreslår också en ökad utdelning till 1,20 kr/aktie.

Omsättningen under perioden uppgick till 51,9 MSEK (31,2 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK (2,9 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13 %. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,1 MSEK (2,9 MSEK). Vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12 %. Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 MSEK (2,2 MSEK). Summerat över helåret, perioden 1 maj - 30 april uppgår omsättningen till 161 MSEK (120 MSEK) samt rörelseresultatet (EBITDA) till 15,4 MSEK (13,0 MSEK).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,20 kr/aktie vilket motsvarar en direktavkastning på 6,0 % räknat på slutkursen 30 april 2019. Styrelsen har också antagit en utdelningspolicy för Time People Group.

- Jag är stolt över att Time People Group fortsätter att växa. Vi har under året ökat både omsättning och resultat vilket jag ser som ett kvitto på att vi tillsammans gör ett bra jobb. Att utöver detta kunna offentlig- göra köpet av Waymark känns helt rätt för vår fortsatta utveckling. Med Waymarks specialistkonsulter ökar vi vår leveransförmåga in i nya året, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Fullständig bokslutskommuniké finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 maj till den 31 juli släpps den 5 september 2019.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tyd- lig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialist- områden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

26 JUNI 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30