Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 31,2 MSEK och ett rörelseresultat på 2,9 MSEK (EBIT) vilket ger en rörelsemarginal på 9 % för perioden. Omsättningen för helåret uppgick till 120 MSEK med ett rörelseresultat på 13,0 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 11%.

Omsättningen under perioden uppgick till 31,2 MSEK (30,8 MSEK) och ett rörelseresultat (EBIT) på 2,9 MSEK (5,0 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (3,7 MSEK). Summerat över helåret, perioden 1 maj - 30 april uppgår omsättningen till 120 MSEK (108 MSEK) samt rörelseresultatet (EBIT) till 13,0 MSEK (14,9 MSEK). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 10 MSEK (11,4 MSEK).

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 1,00 kr/aktie till bolagsstämman för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 6,0% räknat på slutkursen 2018-04-30.

- Under kvartalet fortsätter vi att leverera på vår uttalade förvärvsstrategi då vi offentliggjorde köpet av QTEMA Sverige AB, ett specialistbolag inom test och kvalitetssäkring. Kvartalet summerar också Time People Groups mest händelserika år hittills som dominerats av vår börsintroduktion och genererat ett helårsresultat på 13,0 MSEK och en omsättningsökning på 10 %, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

Fullständig bokslutskommuniké finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 maj till den 31 juli släpps den 25 september 2018.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

28 juni 2018

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl 08.30 CET.


Om Time People Group

En specialistkonsultkoncern som förvärvar, utvecklar och stödjer kompetensorienterade dotterbolag.

Webbplats
www.timepeoplegroup.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Time People Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TPGR ISIN-kod SE0010442962

IR-Kontakt

Peter Ewers Tillförordnad koncernchef [email protected] +46(0)70 261 73 30