SYDSVENSKA HEM OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE UNDER RUBRIKEN "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission i vilken teckningsperioden löpte ut den 24 juni 2022, har avslutats. Utfallet visar att totalt 1075793 aktier, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har tecknats, innebärande att Sydsvenska Hem tillförs cirka 97 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall
Utfallet visar att 955 867 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden) samt att 1 572 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Detta motsvarar totalt 957 439 aktier, det vill säga cirka 89 procent av företrädesemissionen. Resterande 118 354 aktier, motsvarande cirka 11 procent av företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranterna.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes den 9 juni 2022. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Betalning för sådana aktier ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 8 juli 2022. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen tillför Sydsvenska Hem cirka 97 MSEK före emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1075793 SEK till totalt 6 454 758 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 1075793 aktier till 6 454 758 aktier.

Företrädesemissionen i huvuddrag

  • En befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 9 juni 2022 berättigade till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är fastställd till 90 SEK per ny aktie, vilket resulterar i att Bolaget tillförs cirka 97 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 900 000 SEK.
  • Teckningsperioden löpte från och med den 10 juni 2022 till och med den 24 juni 2022.
  • Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen var den 9 juni 2022.
  • Bolaget har ingått avtal om tecknings- och garantiåtaganden med ett urval av Bolagets befintliga aktieägare om cirka 97 MSEK, vilket säkerställde företrädesemissionen till 100 procent.

Rådgivare
Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sydsvenska Hem. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes av Bolaget den 9 juni 2022.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sydsvenska Hems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Kontakter
Gustav Adielsson, Verkställande direktör
Telefon: +46 761 76 07 00
E-post: [email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 65 200 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700