Sydsvenska Hem AB (publ) förvärvar centrala skol- och bostadsfastigheten Minerva 14 i Helsingborg för ett underliggande fastighetsvärde om 109 mkr

Sydsvenska Hem förvärvar centralt belägna Minerva 14 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 3 200 kvadratmeter och har bygglov för skola. De största hyresgästerna är gymnasieskolorna Thorén Innovation School och Campeon. I fastigheten finns även tre bostadslägenheter.  

Fastigheten säljs via en aktiebolagstransaktion och köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 109 mkr.

Sydsvenska Hem tillträder fastigheten i början av maj 2022.

Vi avyttrade nyligen fastigheten Ridskolan i Helsingborg och återinvesterar nu delar av likviden i en fastighet som ger högre avkastning, kommenterar Gustav Adielsson, vd i Sydsvenska Hem.

Denna information är sådan som Sydsvenska Hem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-19 13:52 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustav Adielsson
Verkställande direktör

Sydsvenska Hem AB (publ)
Stenhuggaregatan 4, 211 41 Malmö
Mobiltelefon: +46 761 76 07 00
E-mail: [email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 25 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 62 000 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700