Sydsvenska Hem AB (publ) byter inriktning och presenterar nya finansiella mål och utdelningspolicy

Sydsvenska Hem har mot bakgrund av indirekt förvärv av 20 fastigheter från Eurocorp m fl i Skåne fastställt nya finansiella mål, en ny utdelningspolicy och uppdaterat bolagets affärsidé.

Genom förvärvet har Sydsvenska Hem tillförts 20 fastigheter på sammanlagt ca 50 000 kvm och potential om ca 16 000 BTA i byggrätter. Sydsvenska Hem har påbörjat en uppbyggnad av en egen organisation och sagt upp managementavtalet med Pareto.

Mot den bakgrunden har bolagets affärsidé uppdaterats och Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden.

Bolaget har vid ingången av tredje kvartalet ett fastighetsbestånd om närmare 1,3 miljarder kronor på sammanlagt ca 72 000 kvm med ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Merparten av fastigheterna är belägna i Skåne.

Bolagets nya mål ska skapa förutsättningar för Sydsvenska Hem att utvecklas till ett bolag med fokus på kassaflöde och värdetillväxt.

Finansiella mål

  • Årlig tillväxt av förvaltningsresultatet med 15 procent per aktie.
  • Den långsiktiga avkastningen på eget kapital ska uppgå till 15 procent.

Finansiella riskbegränsningar

  • Belåningsgrad ska över tid uppgå till högst 65 procent av fastighetsvärdet. Vid genomförandet av värdeskapande förvärv eller projekt kan belåningsgraden tillfälligt tillåtas överskrida 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska som lägst uppgå till 2 gånger i förhållande till finansiella kostnader.

Utdelningspolicy

  • Utdelningen ska långsiktigt uppgå till mellan 0 - 30 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

"Vår lokalt förankrade organisation ges nu möjlighet att ta tillvara de affärsmöjligheter som uppstår på marknaden. I en opportunistisk anda sätter vi grunden för ett bolag med tydligt fokus på utveckling av fastighetsbeståndet, långsiktigt värdeskapande för aktieägarna och hållbara kassaflöden." säger Lars Linzander, Styrelseordförande på Sydsvenska Hem.

"Tillsammans med en stark huvudägarkonstellation och en engagerad styrelse ser hela organisationen på Sydsvenska hem fram emot att förvalta, förädla och skapa ytterligare värde. Vår fastighetportfölj innehåller fastigheter från alla segment och vi utvärderar alla möjligheter till en god affär. " säger Gustav Adielsson, Verkställande Direktör.

Denna information är sådan som Sydsvenska Hem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-16 20:31 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande, Tel: +46 (0) 708 622 219. [email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd om ca 72 000 kvm. Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri och byggrätter. Fastighetsbeståndet har ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700