RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - "Sydsvenska Hem genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 97 MSEK"

Sydsvenska Hem AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: "Denna information är sådan insiderinformation som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. 14:15 CEST." Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet.

Styrelsen i Sydsvenska Hem AB (publ) ("Sydsvenska Hem" eller "Bolaget") har idag beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 97 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har vederlagsfritt erhållit tecknings- och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent. Sydsvenska Hem kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen för att genomföra förvärv av ytterligare fastigheter samt för nybyggnation och investeringar för att öka värdet i Bolagets befintliga fastighetsbestånd.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE UNDER RUBRIKEN "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sammanfattning

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är fastställd till 90 kronor per ny aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 97 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 900 000 SEK.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 9 juni 2022 och teckningsperioden löper från och med den 10 juni till och med den 24 juni 2022.
  • Handel med teckningsrätter sker på Spotlight under tiden från och med den 10 juni till och med den 21 juni 2022.
  • Bolaget har ingått avtal om tecknings- och garantiåtaganden med ett urval av Bolagets befintliga aktieägare om cirka 97 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.
  • Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen den 9 juni 2022.

Motiv för Företrädesemissionen

Motivet för Företrädesemissionen är att använda nettolikviden om cirka 96 MSEK för att genomföra förvärv av ytterligare fastigheter samt för nybyggnation och investeringar för att öka värdet i Bolagets befintliga fastighetsbestånd, enligt följande prioriteringsordning och uppskattade fördelning:

  • Förvärv av ytterligare fastigheter: cirka 67 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionslikviden.
  • Nybyggnation: cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av emissionslikviden.
  • Investeringar för att öka värdet i Bolagets befintliga fastighetsbestånd (exempelvis hyresgästanpassningar i vakanta ytor för att möjliggöra uthyrning till nya hyresgäster): cirka 14,5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av emissionslikviden.

Villkor för Företrädesemissionen

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 juni 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 juni 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 juni 2022. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 10 juni till och med den 24 juni 2022.

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto eller depå utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 24 juni 2022.

Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2022 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till investerarna som ingått garantiåtaganden i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är 90 kronor per ny aktie. Genom Företrädesemissionen förväntas Bolagets aktiekapital och antalet utestående aktier öka till totalt 1 075 793 SEK och 1 075 793 röster. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Sydsvenska Hem cirka 97 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 16,7 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Handel i teckningsrätter sker på Spotlight under perioden från och med 10 juni till och med 21 juni 2022 samt handel i BTA (betalda tecknade aktier) under perioden från och med den 10 juni till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 8 juli 2022.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit icke-säkerställda samt vederlagsfria tecknings- och garantiåtaganden under maj 2022 från ett antal befintliga aktieägare bestående av Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag, Briban Invest Aktiebolag, Aktiebolag Viola Tricolor, Johan von Kantzow, Cedelma AB, Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik och Johan Olofsson, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Samtliga investerare som ingått teckningsåtaganden är garanterade tilldelning genom de teckningsrätter som de åtagit sig att utnyttja. Till den del ett teckningsåtagande omfattar teckning av fler aktier än vad aktieägaren kan teckna med stöd av teckningsrätter (det vill säga om teckningsåtagandet även omfattar teckning utan företrädesrätt) är aktieägaren inte garanterad tilldelning. Genom garantiåtagandena förpliktigar sig garanterna till Bolaget, i den utsträckning Företrädesemissionen inte fulltecknas, att teckna aktier om ett belopp motsvarande respektive garants pro rata andel i förhållande till den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden.

Preliminär tidplan

7 juni 2022 Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla teckningsrätter
8 juni 2022 Första dag för handel i aktien exkl. rätt att erhålla teckningsrätter
9 juni 2022 Offentliggörande av prospekt
10-21 juni 2022 Handel i teckningsrätter
10-24 juni 2022 Teckningsperiod
10 juni-8 juli 2022* Handel i BTA
29 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

* Sista dag för handel i BTA, dvs. den 8 juli 2022, baseras på Bolagets bedömning avseende när Bolagsverket bör registrera Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 9 juni 2022 ("Prospektet").

Rådgivare

Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sydsvenska Hem. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som planeras att offentliggöras av Bolaget den 9 juni 2022.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sydsvenska Hems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Denna information är sådan insiderinformation som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 1 juni 2022 kl. 17.45 CEST.

Kontakter

Gustav Adielsson, Verkställande direktör

Telefon: +46 761 76 07 00

E-post: [email protected] 

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 65 200 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700