Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 augusti 2021 i Sydsvenska Hem AB (publ)

  • Lars Nilsson från ENN Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämman.
  • Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning avseende § 5 till "Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med högst 2 styrelsesuppleanter".
  • Stämman beslutade att - med entledigande av Robert Wadén och Karl Runeberg - till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson.
  • Det noterades att Bolagets styrelse härefter består av Lars Linzander, Olof Andersson, Wilhelm Bergengren, Johan von Kantzow och Johan Olofsson, utan suppleanter.
  • Stämman beslutade att styrelsens arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 350 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, vardera 20 000 kronor till avgående ledamöter och vardera 40 000 kronor till övriga ledamöter.
  • Vid stämman var 3 937 780 st aktier representerade vilket motsvarar 73,2 % av totala antalet aktier och röster och samtliga beslut har fattats enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Linzander, styrelsens ordförande, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 708 622 219
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 25 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se  och www.spotlightstockmarket.com. Uppgifter på bolagets hemsida håller på att uppdateras. 


Om Sydsvenska Hem

Sydsvenska Hem ska genom ett tydligt fokus på fastighetsförvaltning, utveckling, mod och långsiktighet, kontinuerligt skapa nya affärer och stabila kassaflöden

Webbplats
www.sydsvenskahem.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn SYDSV ISIN-kod SE0007897251

IR-Kontakt

Gustav Adielsson IR-kontakt [email protected] +46 761 760700